Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Młodzi ludzie są niezbędni dla Kościoła

Jak bar­dzo istot­na i waż­na jest rola sto­wa­rzy­szeń i ruchów w spo­łe­czeń­stwie, a tak­że w Koście­le! Są one nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia spo­łe­czeń­stwa oraz umoż­li­wia­ją sku­tecz­niej­sze dzia­ła­nie jed­no­stek. Sto­wa­rzy­sze­nie to nie tyl­ko siła spraw­cza wie­lu dobrych akcji i przed­się­wzięć, ale rów­nież oka­zja do for­mo­wa­nia serc i umy­słów. Mło­dzi, aktyw­ni oraz dobrze ufor­mo­wa­ni ludzie są nie­zbęd­ni dla Kościo­ła i świa­ta i mają w nim wiel­ką rolę do ode­gra­nia, ponie­waż sta­le potrze­ba zaan­ga­żo­wa­nia, współ­dzia­ła­nia dla dobra spo­łecz­no­ści. Pol­sce potrze­ba ludzi moc­nych ducho­wo, któ­rzy będą lide­ra­mi życia poli­tycz­ne­go i kul­tu­ral­ne­go z trwa­ły­mi zasa­da­mi moral­ny­mi. Wyko­rzy­stu­jąc naj­now­sze osią­gnię­cia tech­ni­ki, nowe meto­dy ewan­ge­li­za­cji, KSM chce pro­mo­wać wśród kolej­nych poko­leń tra­dy­cyj­ne war­to­ści chrze­ści­jań­skie, takie jak życie ludz­kie, rodzi­na, czy­stość, praw­da i uczci­wość. Świat ocze­ku­je na mło­dych, któ­rzy odważ­nie przy­zna­ją, iż nie chcą żyć w spo­łe­czeń­stwie pro­mu­ją­cym wol­ność rozu­mia­ną jako samo­wo­lę.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas spo­tka­nia z pre­ze­sa­mi i asy­sten­ta­mi Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży Archi­die­ce­zji Prze­my­skiej, Wybrze­że k. Prze­my­śla, 12 I 2014 r.