Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kroczyć śladami Mędrców

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Podzi­wia­my tajem­ni­czych Mędr­ców ze Wscho­du, któ­rzy idąc za gwiaz­dą Nowo­na­ro­dzo­ne­go kró­la pod­ję­li trud podró­ży. (…) Zna­leź­li „Dzie­cię z Mat­ką Jego, Mary­ją; padli na twarz i odda­li Mu pokłon”. A potem otwar­li swe skar­by i ofia­ro­wa­li Mu dary: zło­to dla Kró­la, kadzi­dło dla Boga oraz mir­rę dla czło­wie­czeń­stwa Jezu­sa prze­zna­czo­ne­go na śmierć. Podzi­wia­my wia­rę Mędr­ców, repre­zen­tu­ją­cych odwiecz­ną tęsk­no­tę ludz­kich serc za Bogiem. Chcie­li­by­śmy kro­czyć ich śla­da­mi, odzna­czać się podob­ną kon­se­kwen­cją, pra­wo­ścią i szla­chet­no­ścią ducha. Ale w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii spo­ty­ka­my się tak­że z odmien­ną posta­wą, repre­zen­to­wa­ną przez jero­zo­lim­skich arcy­ka­pła­nów i uczo­nych ludu, któ­rzy prze­cież wie­dzie­li, że Mesjasz naro­dzi się w pobli­skim Betle­jem, ale nie uczy­ni­li ani jed­ne­go kro­ku w tym kie­run­ku. Zło­wiesz­czą posta­wę przy­jął Herod, któ­ry w Dzie­cię­ciu dostrzegł kon­ku­ren­ta, zagra­ża­ją­ce­go jego wła­dzy, dla­te­go zamie­rzał Je stra­cić. Wie­my, że Herod nie pozo­stał odosob­nio­ny w swej posta­wie, bo prze­cież całe dzie­je chrze­ści­jań­stwa nazna­czo­ne są krwią uczniów Jezu­sa z Naza­re­tu. Był On i jest nadal zna­kiem sprze­ci­wu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas ingre­su bisku­pa Roma­na Pin­dla do kate­dry św. Miko­ła­ja w Biel­sku-Bia­łej, 6 I 2014 r.