Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Szacunek dla prawa naturalnego

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Pra­wo natu­ral­ne sta­no­wi fun­da­ment wszel­kich praw
i jest gwa­ran­tem zacho­wa­nia wła­ści­we­go porząd­ku rze­czy. To wła­śnie pra­wo natu­ral­ne powin­no być pod­sta­wą pra­wa two­rzo­ne­go przez czło­wie­ka. Jest ono waż­nym obsza­rem życia spo­łecz­ne­go, gdyż zosta­ło wpi­sa­ne głę­bo­ko w natu­rę czło­wie­ka. Dla­te­go też, tytu­łem przy­kła­du i nawią­zu­jąc do ostat­niej, ostrej deba­ty na temat tak zwa­nej ide­olo­gii gen­der, nie godzi się czło­wie­ko­wi inge­ro­wać w usta­no­wio­ny przez Boga plan w sto­sun­ku do czło­wie­ka i dowol­nie okre­ślać swo­ją płeć, zmie­niać kon­cep­cję mał­żeń­stwa jako związ­ku męż­czy­zny i kobie­ty. (…) Papież Fran­ci­szek nie­daw­no wyra­ził nie­po­kój o wszech­obec­ną „kul­tu­rę odrzu­ce­nia” w dzi­siej­szym świe­cie, któ­ra nie doty­ka już tyl­ko dóbr, lecz samej isto­ty ludz­kiej. Stąd koniecz­ność obro­ny wła­śnie życia bez­bron­ne­go – zwłasz­cza dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych czy wyko­rzy­sty­wa­nych jako żoł­nie­rze, gwał­co­nych czy zabi­ja­nych w kon­flik­tach zbroj­nych, czy uczy­nio­nych przed­mio­ta­mi ryn­ku. Waszym zada­niem jest stać na stra­ży pra­wo­rząd­no­ści, ładu spo­łecz­ne­go, opie­ra­ją­ce­go się na mądrych i spra­wie­dli­wych pra­wach oraz na ich popraw­nej inter­pre­ta­cji.

Frag­ment prze­mó­wie­nia do praw­ni­ków i nota­riu­szy pod­czas
spo­tka­nia opłat­ko­we­go, Kra­ków, 19 I 2014 r.