Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Trwać przed tabernakulum

Eucha­ry­stia jest dowo­dem, że Bóg zako­chał się w czło­wie­ku aż do cał­ko­wi­te­go odda­nia się nam. Czy rozu­mie­my, czy pró­bu­je­my zro­zu­mieć ten realizm miło­ści Zmar­twych­wsta­łe­go Chry­stu­sa? Od prze­ję­cia się tą praw­dą wszyst­ko się może zmie­nić w naszym życiu na lep­sze. Wia­ra jest jed­na pod­czas modli­twy i w codzien­no­ści nasze­go życia. Umoc­nio­na na modli­twie poma­ga według niej żyć, a tak­że prze­ni­ka i uszla­chet­nia nas jako ludzi. Bez Boga życie czło­wie­ka jest zubo­żo­ne o naj­waż­niej­szy punkt odnie­sie­nia. Jezus obec­ny w Eucha­ry­stii jest w sta­nie umoc­nić naszą wia­rę, zna­leźć odpo­wiedź na naj­waż­niej­sze pyta­nia. Przed Jezu­sem w taber­na­ku­lum trze­ba jed­nak tak dłu­go trwać, aż będę mógł nie­mal odczuć bicie Jego ser­ca. (…) Poprzez Eucha­ry­stię wszyst­ko wyglą­da ina­czej bez zmia­ny miej­sca mego poby­tu. To dzię­ki Eucha­ry­stii sta­ję się pokor­niej­szy i bar­dziej współ­cze­sny Jezu­so­wi, a poprzez zjed­no­cze­nie z Nim uczę się bar­dziej praw­dzi­wie patrzeć na swo­je miej­sce przed Bogiem i wpo­śród ludzi.

Frag­ment listu paster­skie­go „Uczyń­my Eucha­ry­stię zaczy­nem wia­ry
i ewan­ge­li­za­cji”, 1 I 2014 r.