Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

IMIĘ CHRYSTUSA TWORZY WSPÓLNOTĘ I JEDNOŚĆ!

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 22 stycz­nia br.

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!

Fot. L’Osservatore Roma­no

W minio­ną sobo­tę roz­po­czął się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry zakoń­czy się w naj­bliż­szą sobo­tę, w świę­to Nawró­ce­nia Świę­te­go Paw­ła Apo­sto­ła. Ta wyjąt­ko­wo cen­na ini­cja­ty­wa ducho­wa anga­żu­je wspól­no­ty chrze­ści­jań­skie od ponad stu lat. Jest to czas poświę­co­ny modli­twie o jed­ność wszyst­kich ochrzczo­nych, zgod­nie z wolą Chry­stu­sa: „aby wszy­scy sta­no­wi­li jed­no”. Każ­de­go roku gru­pa eku­me­nicz­na z jakie­goś rejo­nu świa­ta pod prze­wod­nic­twem Świa­to­wej Rady Kościo­łów i [pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty
powie­dział:
Ser­decz­nie pozdra­wiam sio­stry elż­bie­tan­ki, nie­wi­do­me dzie­ci z Lasek i wszyst­kich pol­skich piel­grzy­mów. Dro­dzy bra­cia i sio­stry, przez łaskę Chrztu sta­li­śmy się dzieć­mi Boży­mi i ucznia­mi Jezu­sa Chry­stu­sa, powo­ła­ny­mi do świę­to­ści i ubo­ga­co­ny­mi dara­mi Ducha Świę­te­go. Dla­te­go szcze­rze ciesz­my się z tych darów i módl­my się o jed­ność chrze­ści­jan. Z ser­ca wam bło­go­sła­wię. [/pullquote]Papieskiej Rady ds. Popie­ra­nia Jed­no­ści Chrze­ści­jan pro­po­nu­je temat i przy­go­to­wu­je pomo­ce na Tydzień Modlitw. W tym roku pocho­dzą one z Kościo­łów i wspól­not kościel­nych Kana­dy i odwo­łu­ją się do pyta­nia św. Paw­ła skie­ro­wa­ne­go do chrze­ści­jan Koryn­tu: „Czyż Chry­stus jest podzie­lo­ny?”. Na pew­no Chry­stus nie jest podzie­lo­ny. Musi­my jed­nak ze smut­kiem uczci­wie przy­znać, że nasze wspól­no­ty nadal żyją podzia­ła­mi będą­cy­mi zgor­sze­niem. Podzia­ły mię­dzy nami chrze­ści­ja­na­mi są zgor­sze­niem. Nie mam inne­go sło­wa – zgor­sze­niem. (…) Ale imię Chry­stu­sa two­rzy wspól­no­tę i jed­ność, a nie podział! Przy­szedł, aby two­rzyć mię­dzy nami komu­nię, a nie po to, żeby nas dzie­lić. Chrzest i krzyż są ele­men­ta­mi cen­tral­ny­mi bycia uczniem i chrze­ści­ja­ni­nem, któ­re posia­da­my wspól­nie. (…) Paweł kar­ci Koryn­tian za ich spo­ry, ale tak­że dzię­ku­je Panu „za łaskę daną wam w Chry­stu­sie Jezu­sie. W Nim to bowiem zosta­li­ście wzbo­ga­ce­ni we wszyst­ko: we wszel­kie sło­wo i wszel­kie pozna­nie”. Te sło­wa nie są zwy­kłą for­mal­no­ścią, ale zna­kiem, że widzi on przede wszyst­kim – i z tego szcze­rze się radu­je – dary udzie­lo­ne wspól­no­cie przez Boga. Ta posta­wa Apo­sto­ła doda­je otu­chy nam i każ­dej wspól­no­cie chrze­ści­jań­skiej, byśmy roz­po­zna­li z rado­ścią dary Boże obec­ne w innych wspól­no­tach. Pomi­mo bólu podzia­łów, któ­re nie­ste­ty wciąż ist­nie­ją, przyj­mu­je­my sło­wa Paw­ła jako zapro­sze­nie do szcze­re­go rado­wa­nia się z łask udzie­lo­nych przez Boga innym chrze­ści­ja­nom. Mamy ten sam Chrzest, tego same­go Ducha Świę­te­go, któ­ry obda­rza nas łaska­mi – uznaj­my to i raduj­my się. Dobrze jest uznać łaskę, przez któ­rą Bóg nam bło­go­sła­wi, a jesz­cze bar­dziej odna­leźć w innych chrze­ści­ja­nach coś, cze­go potrze­bu­je­my, coś co może­my otrzy­mać jako dar od naszych bra­ci i sióstr. Gru­pa kana­dyj­ska, któ­ra przy­go­to­wa­ła pomo­ce tego­rocz­ne­go Tygo­dnia Modlitw, n ie zapro­si­ła wspól­not, by pomy­śla­ły o tym, co mogę dać swo­im bliź­nim chrze­ści­ja­nom, ale zachę­ci­ła, żeby się spo­tka­ły i zro­zu­mia­ły, to co wszyst­kie mogą otrzy­my­wać od cza­su do cza­su od innych. To wyma­ga cze­goś wię­cej. To wyma­ga wie­le modli­twy, poko­ry, reflek­sji i cią­głej prze­mia­ny. Podą­żaj­my naprzód tą dro­gą, modląc się o jed­ność chrze­ści­jan, aby to zgor­sze­nie nie było tak wiel­kie, żeby go już mię­dzy nami nie było.