Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kościół musi być gigantem

Pań­stwo to nie tyl­ko rząd, sto­sun­ki Kościo­ła z pań­stwem wyma­ga­ją tak­że posze­rze­nia o wymiar odpo­wie­dzial­no­ści za wizję Pol­ski, naro­du, przy­szło­ści. Cho­dzi tak­że o obser­wa­cję tego, co się dzie­je z moral­no­ścią, sta­nem ducho­wym i kul­tu­rą naro­du i do cze­go pro­wa­dzą pew­ne wyda­rze­nia lub ten­den­cje oraz spoj­rze­nie na to, co decy­du­je, że jeste­śmy Pola­ka­mi. W tym kon­tek­ście trze­ba wspo­mnieć o god­no­ści naro­du i patrio­ty­zmie, któ­ry jest przez nie­któ­re wpły­wo­we śro­do­wi­ska laicy­stycz­ne pomi­ja­ny lub nawet zwal­cza­ny. Na taką posta­wę nie może­my patrzeć spo­koj­nie, gdyż patrio­tyzm ozna­cza bez­in­te­re­sow­ną tro­skę o toż­sa­mość naro­du, sza­cu­nek dla dru­gie­go, dla sąsia­da, innych wyznań i naro­do­wo­ści. (…)
Kościół musi być gigan­tem, by wyjść z tego zwy­cię­sko,
choć z zewnątrz na takie­go gigan­ta nie wyglą­da. Ma
jed­nak inną, wewnętrz­ną siłę. Tą siłą i mądro­ścią Kościo­ła
jest Ktoś inny. Wal­ka z Kościo­łem środ­ka­mi z tego
świa­ta oka­że się nie­sku­tecz­na. Patrzy­my spo­koj­nie, nie
wyco­fu­je­my się z reali­zo­wa­nia nasze­go posłan­nic­twa
w czas pogo­dy i w okre­sie burz, bo wie­my, że zwy­cię­stwo
przyj­dzie, ono ma inne dro­gi.

Frag­ment wypo­wie­dzi przed wizy­tą bisku­pów
„ad limi­na Apo­sto­lo­rum”, War­sza­wa, 26 I 2014 r.