Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nowym językiem” o Ewangelii

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Ewan­ge­lia ma być gło­szo­na w naj­dal­szych zakąt­kach świa­ta, we wszyst­kich kul­tu­rach, tra­dy­cjach i języ­kach. Ma być gło­szo­na wszyst­kim spra­gnio­nym praw­dy, szu­ka­ją­cym moty­wów nadziei i życia. Ma być gło­szo­na tym, któ­rzy się źle mają. Ma być gło­szo­na zagu­bio­nym, wąt­pią­cym, uprze­dzo­nym wobec Chry­stu­sa i Jego Kościo­ła. Ewan­ge­lia i Kościół są bowiem dla wszyst­kich i nie są wyłącz­ną wła­sno­ścią niko­go. Ewan­ge­lię trze­ba gło­sić żar­li­wie, z prze­ko­na­niem, z pasją. Trze­ba ją gło­sić sło­wem, ale to sło­wo musi być popar­te świa­dec­twem oso­bi­stej wia­ry. Sło­wo musi być popar­te czy­nem, świa­dec­twem życia. (…) I trze­ba mówić „nowym języ­kiem”, by dotrzeć do współ­cze­sne­go czło­wie­ka, by dotknąć jego ser­ca, przy­po­mi­na nam dobit­nie o tej praw­dzie papież Fran­ci­szek. Wspól­no­ta Kościo­ła potrze­bu­je mądrych i świę­tych paste­rzy. Potrze­bu­je paste­rzy o wiel­kim ser­cu, wpa­trzo­nych w ide­ał Jezu­sa – Dobre­go Paste­rza, któ­ry o sobie powie­dział, że jest „cichy i pokor­ne­go ser­ca”. Do takich paste­rzy przy­cho­dzą ludzie utru­dze­ni, obcią­że­ni, szu­ka­jąc zro­zu­mie­nia i miło­ści. Szu­ka­jąc umoc­nie­nia w wie­rze, szu­ka­jąc nadziei.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas przy­ję­cia sakry bisku­piej przez ks. Jana Pio­trow­skie­go i ks. Sta­ni­sła­wa Sala­ter­skie­go, Tar­nów, 25 I 2014 r.