Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 58,7–10; 1 Kor 2,1–5; Mt 5,13–16

Wy jesteście światłem świata

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów:
Wy jeste­ście solą zie­mi. Lecz jeśli sól utra­ci swój smak, czym­że ją poso­lić? Na nic się już nie przy­da, chy­ba na wyrzu­ce­nie i pode­pta­nie przez ludzi. Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta. Nie może się ukryć mia­sto poło­żo­ne na górze. Nie zapa­la się też świa­tła i nie sta­wia pod kor­cem, ale na świecz­ni­ku, aby świe­ci­ło wszyst­kim, któ­rzy są w domu. Tak niech świe­ci wasze świa­tło przed ludź­mi, aby widzie­li wasze dobre uczyn­ki i chwa­li­li Ojca wasze­go, któ­ry jest w nie­bie.
Roz­wa­ża­nie
Jezus zwra­ca uwa­gę na rolę swo­ich uczniów w świe­cie. Posłu­gu­je się do tego czy­tel­ny­mi sym­bo­la­mi: mówi o soli i świe­tle. Jezu­so­we meta­fo­ry wprost pro­wa­dzą do pyta­nia: kim są chrze­ści­ja­nie dziś? Czy mają podą­żać za świa­tem, któ­ry zda­je się cią­gle ucie­kać, czy też pozo­sta­jąc w tej samej prze­strze­ni co świat, zacho­wać odręb­ność. Odpo­wiedź tyl­ko pozor­nie jest pro­sta. Bo wiel­ką sztu­ką jest nie stra­cić kon­tak­tu ze współ­cze­sno­ścią i nie utra­cić daru, jakim jest Obja­wie­nie. Tej łaski może udzie­lić jedy­nie Duch. O to z poko­rą pro­si zawsze Kościół. O to trze­ba pro­sić też w modli­twie oso­bi­stej.

rs