Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

BIERZMOWANIE – BY DUCH ŚWIĘTY KIEROWAŁ NASZYM ŻYCIEM

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 29 stycz­nia br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
W tej trze­ciej kate­che­zie o sakra­men­tach zasta­no­wi­my się nad Bierz­mo­wa­niem, któ­re nale­ży poj­mo­wać wraz z Chrztem, z któ­rym jest nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­ny. Te dwa sakra­men­ty, wraz z Eucha­ry­stią, two­rzą wyjąt­ko­we wyda­rze­nie zbaw­cze nazy­wa­ne „wta­jem­ni­cze­niem chrze­ści­jań­skim” – w któ­rym jeste­śmy wsz­cze­pie­ni w Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­ry umarł i zmar­twych­wstał, i sta­je­my się nowy­mi stwo­rze­nia­mi i człon­ka­mi Kościo­ła. Wła­śnie dla­te­go począt­ko­wo te trzy sakra­men­ty były spra­wo­wa­ne w jed­nym wyda­rze­niu, na zakoń­cze­nie pro­ce­su kate­chu­me­nal­ne­go, zazwy­czaj pod­czas Wigi­lii Pas­chal­nej. W ten spo­sób przy­pie­czę­to­wy­wa­no pro­ces kształ­to­wa­nia i stop­nio­we­go włą­cza­nia do wspól­no­ty chrze­ści­jań­skiej, któ­ry mógł trwać nawet kil­ka lat. Czy­nio­no krok za kro­kiem, aby dotrzeć do Chrztu, następ­nie Bierz­mo­wa­nia i Eucha­ry­stii. Powszech­nie mówi się o sakra­men­cie „Krzyż­ma”, sło­wo, któ­re ozna­cza „namasz­cze­nie”. I rze­czy­wi­ście, przez olej nazy­wa­ny „krzyż­mem świę­tym” zosta­je­my upodob­nie­ni, w mocy Ducha Świę­te­go do Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­ry jest jedy­nym praw­dzi­wym „Namasz­czo­nym”, „Mesja­szem”, „Świę­tym Boga”. (…) Okre­śle­nie „kon­fir­ma­cja” – umoc­nie­nie – przy­po­mi­na nam, że sakra­ment ten przy­no­si wzrost łaski chrzciel­nej: ści­ślej jed­no­czy nas z Chry­stu­sem; udo­sko­na­la naszą więź z Kościo­łem; udzie­la nam spe­cjal­nej mocy Ducha Świę­te­go do sze­rze­nia i obro­ny wia­ry, do wyzna­wa­nia imie­nia Chry­stu­sa oraz do tego, by nigdy nie wsty­dzić się Krzy­ża. Dla­te­go trze­ba się zatrosz­czyć, aby nasze dzie­ci, nasza mło­dzież otrzy­ma­ła ten sakra­ment. (…) Oczy­wi­ście waż­ne jest zapew­nie­nie kan­dy­da­tom do Bierz­mo­wa­nia dobre­go przy­go­to­wa­nia, któ­re powin­no zmie­rzać, by ich dopro­wa­dzić do oso­bi­ste­go przy­lgnię­cia do wia­ry w Chry­stu­sa i obu­dzić w nich poczu­cie przy­na­leż­no­ści do Kościo­ła. Bierz­mo­wa­nie, tak jak każ­dy sakra­ment, nie jest dzie­łem ludzi, ale dzie­łem Boga, któ­ry trosz­czy się o nasze życie, aby nas kształ­to­wać na obraz Jego Syna, aby nas uczy­nić zdol­ny­mi do miło­wa­nia tak, jak On. Bóg czy­ni to wyle­wa­jąc swe­go Ducha Świę­te­go, któ­re­go dzia­ła­nie prze­ni­ka całą oso­bę i całe życie, co uka­zu­je się w sied­miu darach: mądro­ści, rozu­mu, rady, męstwa, umie­jęt­no­ści, poboż­no­ści i bojaź­ni Bożej. Te dary otrzy­mu­je­my od Ducha Świę­te­go wła­śnie w sakra­men­cie Bierz­mo­wa­nia. Zamie­rzam im poświę­cić kate­che­zy, któ­re nastą­pią po tych obec­nych, o sakra­men­tach. (…) Dro­dzy bra­cia i sio­stry, pamię­taj­my, że wszy­scy otrzy­ma­li­śmy Bierz­mo­wa­nie! Pamię­taj­my o tym przede wszyst­kim, aby dzię­ko­wać Panu za ten dar, a tak­że, by Go pro­sić o pomoc, żeby­śmy żyli jako praw­dzi­wi chrze­ści­ja­nie, zawsze kro­czy­li z rado­ścią Ducha Świę­te­go, któ­ry został nam dany.