Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

O wychowaniu i edukacji religijnej

KS. BP MAREK MENDYK BISKUP POMOCNICZY DIECEZJI LEGNICKIEJ PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP

Prawdziwym wyzwaniem dla duszpasterstwa, dla katechezy i wychowania chrześcijańskiego jest nie tylko dążenie do zagwarantowania rodzinie pierwszoplanowej roli w wychowaniu, ale również przychodzenie jej z pomocą. Działania takie są konieczne, ponieważ wiele rodzin przeżywa trudności, którym same nie mogą sprostać. Coraz więcej jest rodzin niepełnych i rozbitych. Stan ten jest pogłębiany tendencjami pomniejszania roli i znaczenia rodziny w życiu społecznym, co widać coraz mocniej w narzucanej nam ideologii gender. Przejawem tego są różnego typu frustracje, także zachowania patologiczne: przestępczość, narkomania, pijaństwo, hazard. (…) Problem, który zauważamy, to nie tylko kryzys wychowania, ale także kryzys wychowawców. Wprawdzie szkoły podejmują pewne działania na rzecz pedagogizacji rodziców (…), a jednak zauważamy, że polska szkoła z trudem radzi sobie z problemem wychowania. Ogromną szansą i polem do odważniejszego zagospodarowania przestrzeni wychowania może być rozwój szkolnictwa katolickiego w Polsce. Szkoła katolicka nie tylko uczy, także wychowuje, kształtuje, formuje mądrych, dobrze wykształconych i gotowych do w pełni świadomego i odpowiedzialnego dorosłego życia dzieci i młodzież. (…) W szkołach katolickich kładzie się duży nacisk na kultywowanie tradycji religijnych i patriotycznych.

Fragment wystąpienia podczas wizyty biskupów „Ad limina Apostolorum” nt. głównych zadań, jakie podejmuje Komisja w obszarze edukacji katolickiej, Watykan, 2 II 2014 r.