Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

O wychowaniu i edukacji religijnej

KS. BP MAREK MENDYK BISKUP POMOCNICZY DIECEZJI LEGNICKIEJ PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP

Praw­dzi­wym wyzwa­niem dla dusz­pa­ster­stwa, dla kate­che­zy i wycho­wa­nia chrze­ści­jań­skie­go jest nie tyl­ko dąże­nie do zagwa­ran­to­wa­nia rodzi­nie pierw­szo­pla­no­wej roli w wycho­wa­niu, ale rów­nież przy­cho­dze­nie jej z pomo­cą. Dzia­ła­nia takie są koniecz­ne, ponie­waż wie­le rodzin prze­ży­wa trud­no­ści, któ­rym same nie mogą spro­stać. Coraz wię­cej jest rodzin nie­peł­nych i roz­bi­tych. Stan ten jest pogłę­bia­ny ten­den­cja­mi pomniej­sza­nia roli i zna­cze­nia rodzi­ny w życiu spo­łecz­nym, co widać coraz moc­niej w narzu­ca­nej nam ide­olo­gii gen­der. Prze­ja­wem tego są róż­ne­go typu fru­stra­cje, tak­że zacho­wa­nia pato­lo­gicz­ne: prze­stęp­czość, nar­ko­ma­nia, pijań­stwo, hazard. (…) Pro­blem, któ­ry zauwa­ża­my, to nie tyl­ko kry­zys wycho­wa­nia, ale tak­że kry­zys wycho­waw­ców. Wpraw­dzie szko­ły podej­mu­ją pew­ne dzia­ła­nia na rzecz peda­go­gi­za­cji rodzi­ców (…), a jed­nak zauwa­ża­my, że pol­ska szko­ła z tru­dem radzi sobie z pro­ble­mem wycho­wa­nia. Ogrom­ną szan­są i polem do odważ­niej­sze­go zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strze­ni wycho­wa­nia może być roz­wój szkol­nic­twa kato­lic­kie­go w Pol­sce. Szko­ła kato­lic­ka nie tyl­ko uczy, tak­że wycho­wu­je, kształ­tu­je, for­mu­je mądrych, dobrze wykształ­co­nych i goto­wych do w peł­ni świa­do­me­go i odpo­wie­dzial­ne­go doro­słe­go życia dzie­ci i mło­dzież. (…) W szko­łach kato­lic­kich kła­dzie się duży nacisk na kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji reli­gij­nych i patrio­tycz­nych.

Frag­ment wystą­pie­nia pod­czas wizy­ty bisku­pów „Ad limi­na Apo­sto­lo­rum” nt. głów­nych zadań, jakie podej­mu­je Komi­sja w obsza­rze edu­ka­cji kato­lic­kiej, Waty­kan, 2 II 2014 r.