Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Ad limina Apostolorum”

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Od 1 do 8 lute­go Bisku­pi pol­scy będą prze­by­wać w Rzy­mie z wizy­tą „Ad limi­na Apo­sto­lo­rum”. Okre­śle­nie to wska­zu­je na ducho­wy cha­rak­ter wyda­rze­nia, któ­re jest przede wszyst­kim piel­grzym­ką paste­rzy Kościo­łów lokal­nych do gro­bu Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Bisku­pi zabie­ra­ją ze sobą rado­ści i nadzie­je, a tak­że pro­ble­my i trud­no­ści, któ­ry­mi, na co dzień żyją pol­skie die­ce­zje. Będą się modlić w ich inten­cjach przy gro­bach Patro­nów Kościo­ła. Kra­kow­scy Bisku­pi piel­grzy­mu­ją tak­że do gro­bu bł. Jana Paw­ła II, w ocze­ki­wa­niu na Jego kano­ni­za­cję w świę­to Boże­go Miło­sier­dzia. Nasze­mu Bło­go­sła­wio­ne­mu Papie­żo­wi, powo­ła­ne­mu na sto­li­cę św. Pio­tra od gro­bu św. Sta­ni­sła­wa, chce­my zawie­rzyć całą Archi­die­ce­zję Kra­kow­ską, każ­dą wspól­no­tę para­fial­ną, zakon­ną, każ­de­go z wie­rzą­cych i pro­sić o potrzeb­ne łaski na nad­cho­dzą­ce mie­sią­ce i lata. Wymiar ducho­wy piel­grzym­ki do gro­bów Apo­sto­łów łączy się z licz­ny­mi robo­czy­mi spo­tka­nia­mi w rzym­skich kon­gre­ga­cjach. Ich celem jest omó­wie­nie spraw waż­nych dla życia każ­dej die­ce­zji. Uwień­cze­niem tych prze­żyć będzie spo­tka­nie z Pio­trem naszych cza­sów, Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem, któ­re­mu Bisku­pi przed­sta­wią spra­woz­da­nie o sta­nie ducho­wym powie­rzo­nych sobie Kościo­łów.

Frag­ment komu­ni­ka­tu w związ­ku z wizy­tą bisku­pów „Ad limi­na
Apo­sto­lo­rum”, Kra­ków, sty­czeń 2014 r.