Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Relacje państwo–Kościół

W prze­strze­ni publicz­nej zauwa­żal­ne jest coraz częst­sze kwe­stio­no­wa­nie zasad moral­no­ści i praw natu­ry. Prawd wia­ry ludzie nie­wie­rzą­cy dziś nie kwe­stio­nu­ją, bo nie mają do tego żad­ne­go tytu­łu. Moc­no kwe­stio­nu­ją nato­miast zasa­dy ety­ki, moral­no­ści, pra­wo Boże, pra­wo natu­ry. Tak­że tu Kościół nie może mil­czeć. (…) Jed­ną z nie­roz­wią­za­nych wciąż spraw w obu­stron­nych rela­cjach jest kwe­stia sta­tu­su naucza­nia reli­gii w szko­le. W moim prze­ko­na­niu jest to pierw­szy punkt nie­po­ko­ju, o któ­rym musi­my mówić i przy­po­mi­nać, i któ­ry poka­zu­je, dokąd zmie­rza ten rząd. To jest bar­dzo nie­bez­piecz­ne. Reli­gia powin­na być przed­mio­tem do wybo­ru, ale zapi­sa­nym w ramach przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych. Dzi­siaj prze­su­wa się ten przed­miot poza siat­kę, pró­bu­jąc szu­kać róż­nych wyja­śnień. To dema­sku­je nie­szcze­rość, albo poka­zu­je, że rzu­co­no nam wyzwa­nie. (…) Są też prze­ja­wy dobrej woli, jest pro­wa­dzo­ny dia­log, licze­nie się z Kon­kor­da­tem. Nato­miast woli roz­wią­zy­wa­nia spraw na rzecz dobra wspól­ne­go, nawet nara­ża­jąc się na oskar­że­nia, do koń­ca chy­ba nie ma.

Frag­ment wypo­wie­dzi przed wizy­tą bisku­pów „Ad limi­na
Apo­sto­lo­rum”, War­sza­wa, 26 I 2014 r.