Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Z modlitwą przy grobie Apostoła Piotra

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Dzi­siaj, przy gro­bach bło­go­sła­wio­nych, a wkrót­ce świę­tych Następ­ców Pio­tra – Jana XXIII i Jana Paw­ła II, odna­wia­my naszą oso­bi­stą wia­rę. (…) Powie­rza­my Bogu wszyst­kich, do któ­rych jeste­śmy posła­ni – naszych bra­ci i nasze sio­stry. Powie­rza­my wszyst­kie spra­wy Kościo­ła w naszej Ojczyź­nie. Modli­my się za rodzi­ny, aby były wspól­no­ta­mi miło­ści i życia. Modli­my się za mło­dych, aby – niczym na ska­le – budo­wa­li swo­ją przy­szłość na Chry­stu­sie. Modli­my się za wąt­pią­cych, poszu­ku­ją­cych, żyją­cych na mar­gi­ne­sie Kościo­ła lub poza nim, nie rozu­mie­ją­cych jego natu­ry i misji. Modli­my się za spra­wu­ją­cych wła­dzę w naszym kra­ju, aby spra­wo­wa­li ją mądrze, w duchu służ­by. Modli­my się za Euro­pę, aby pozo­sta­ła wier­na swo­im chrze­ści­jań­skim korze­niom. Modli­my się za brat­ni naród ukra­iń­ski. Modli­my się za Kościół powszech­ny, by był zna­kiem nadziei, zwłasz­cza dla ubo­gich, prze­śla­do­wa­nych, cier­pią­cych, opusz­czo­nych. Modli­my się za papie­ża Fran­cisz­ka, by gło­sił świa­tu radość Ewan­ge­lii. Modli­my się za nas samych, aby­śmy byli wia­ry­god­ny­mi świad­ka­mi Jezu­sa w dzi­siej­szym świe­cie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas poran­nej Mszy św. przy gro­bie
bło­go­sła­wio­ne­go Papie­ża-Pola­ka w Bazy­li­ce Waty­kań­skiej, 4 II 2014 r.