Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Potrzeba budowania wspólnoty

KS. BP KRZYSZTOF NITKIEWICZ PRZEWODNICZĄCY RADY EPISKOPATU DS. EKUMENIZMU BISKUP DIECEZJALNY SANDOMIERSKI

Pod­czas wizy­ty „ad limi­na Apo­sto­lo­rum”, po raz pierw­szy mie­li­śmy oka­zję oso­bi­ste­go kon­tak­tu z Następ­cą św. Pio­tra. To spo­tka­nie wywar­ło na mnie ogrom­ne wra­że­nie. Myślę przede wszyst­kim o bar­dzo pokor­nej posta­wie Ojca Świę­te­go, któ­ry zada­wał pyta­nia i z uwa­gą wysłu­chi­wał każ­de­go z roz­mów­ców. Kie­dy mówi­ło się o trud­nych spra­wach, wów­czas na jego twa­rzy ryso­wa­ło się auten­tycz­ne prze­ję­cie. Z kolei cie­szył się naszy­mi osią­gnię­cia­mi, zazna­cza­jąc od razu, że to co jest nie może dzia­łać uspo­ka­ja­ją­co. Był bar­dzo otwar­ty i spon­ta­nicz­ny w swo­ich sło­wach i gestach. Zachę­cił do kon­kret­nych dzia­łań, ale jesz­cze bar­dziej do modli­twy i zaufa­nia Bogu. Już sam jego styl, posta­wa, sta­no­wią dla nas wiel­kie wyzwa­nie. Pod­czas spo­tka­nia z bisku­pa­mi Papież wyra­ził uzna­nie dla dzia­łal­no­ści Kościo­ła w Pol­sce. Jed­no­cze­śnie pod­kre­ślił potrze­bę nie­ustan­nej tro­ski o powo­ła­nia, o sta­łą for­ma­cję księ­ży, ape­lo­wał o wspar­cie rodzin w ich misji wycho­waw­czej oraz wska­zał na koniecz­ność odpo­wied­nie­go wycho­wa­nia mło­de­go poko­le­nia Pola­ków.(…) Spo­tka­nia te były więc z jed­nej stro­ny swe­go rodza­ju pod­su­mo­wa­niem naszej pra­cy dusz­pa­ster­skiej, a zara­zem spo­sob­no­ścią do wyja­śnie­nia wie­lu kwe­stii oraz oka­zją do wza­jem­ne­go pozna­nia, do cze­go zachę­ca Ojciec Świę­ty, pod­kre­śla­jąc potrze­bę budo­wa­nia więk­szej wspól­no­ty i wię­zi wewnątrz Kościo­ła.

Frag­ment komen­ta­rza po wizy­cie pol­skich bisku­pów „ad limi­na Apo­sto­lo­rum”, 9 II 2014 r.