Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Kpł 19,1–2.17–18; 1 Kor 3,16–23; Mt 5,38–48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Sły­sze­li­ście, że powie­dzia­no: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powia­dam: Nie sta­wiaj­cie opo­ru złe­mu. Lecz jeśli cię kto ude­rzy w pra­wy poli­czek, nad­staw mu i dru­gi. Temu, kto chce pra­wo­wać się z tobą i wziąć two­ją sza­tę, odstąp i płaszcz. Zmu­sza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kro­ków, idź dwa tysią­ce. Daj temu, kto cię pro­si, i nie odwra­caj się od tego, kto chce poży­czyć od cie­bie. Sły­sze­li­ście, że powie­dzia­no: „Będziesz miło­wał swe­go bliź­nie­go”, a nie­przy­ja­cie­la swe­go będziesz nie­na­wi­dził. A Ja wam powia­dam: Miłuj­cie waszych nie­przy­ja­ciół i módl­cie się za tych, któ­rzy was prze­śla­du­ją; tak będzie­cie syna­mi Ojca wasze­go, któ­ry jest w nie­bie; ponie­waż On spra­wia, że słoń­ce Jego wscho­dzi nad zły­mi i nad dobry­mi, i On zsy­ła deszcz na spra­wie­dli­wych i nie­spra­wie­dli­wych. Jeśli bowiem miłu­je­cie tych, któ­rzy was miłu­ją, cóż za nagro­dę mieć będzie­cie? Czyż i cel­ni­cy tego nie czy­nią? I jeśli pozdra­wia­cie tyl­ko swych bra­ci, cóż szcze­gól­ne­go czy­ni­cie? Czyż i poga­nie tego nie czy­nią? Bądź­cie więc wy dosko­na­li, jak dosko­na­ły jest Ojciec wasz nie­bie­ski.
Roz­wa­ża­nie
Zasad­ni­czo dobrze rozu­mie­my powa­gę miło­ści w ludz­kim życiu. Intu­icyj­nie wyczu­wa­my jej war­tość. Zara­zem jed­nak wcho­dzi­my w kom­pro­mi­sy, któ­re spra­wia­ją, że poszcze­gól­ne oso­by, gru­py osób – i to nie­raz nie­ma­łe – jak­by wyłą­cza­my z obsza­ru miło­ści, two­rząc coś na kształt wyjąt­ków, gdzie obo­wią­zu­ją inne roz­wią­za­nia. Tym­cza­sem Jezus pozo­sta­je nie­ustę­pli­wie twar­dy: w miło­ści nie ma wyjąt­ków. Nie może być nawet jed­ne­go czło­wie­ka, któ­re­mu by uczeń Chry­stu­sa odmó­wił miło­ści. Choć otwar­tym pozo­sta­je pyta­nie: jak to zro­bić?…

rs