Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wsłuchać się w głos Ojca Świętego

Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek prze­ka­zał nam wie­le
waż­nych i wska­zu­ją­cych dro­gę dusz­pa­ster­stwa w Pol­sce słów. Zauwa­ża wiel­kie wysił­ki Kościo­ła w Pol­sce i w swo­im prze­sła­niu dzie­li się reflek­sją po spo­tka­niu z wszyst­ki­mi pię­cio­ma gru­pa­mi bisku­pów z Pol­ski. Widać, że ma dobre roze­zna­nie, dosko­na­łą pamięć. Pozo­sta­je nam wsłu­chać się w głos Ojca Świę­te­go, głos kar­dy­na­łów z poszcze­gól­nych dyka­ste­rii, żeby roz­po­cząć z nowym zapa­łem świa­dec­two Ewan­ge­lii w Pol­sce. Cho­dzi o to, żeby­śmy pró­bo­wa­li być coraz wier­niej­si tym wska­za­niom i wyzwa­niom, któ­re choć nie­kie­dy są trud­ne do przy­ję­cia przez współ­cze­sny świat, ale ten świat jest prze­cież po to, żeby go kochać, pod­no­sić wzwyż, zachę­cać do reflek­sji nad zre­ali­zo­wa­niem czło­wie­czeń­stwa odku­pio­ne­go przez Chry­stu­sa. Zachę­ca­my do tego, żeby jesz­cze wię­cej zauwa­żać jego dobrych słów, bo papież Fran­ci­szek to jest wiel­ka, boga­ta oso­bo­wość. Moim zda­niem, auten­tyzm Papie­ża jest bar­dzo potrzeb­ny na dzi­siej­sze cza­sy.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas brie­fin­gu po spo­tka­niu Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka z pol­ski­mi bisku­pa­mi, 7 II 2014 r.