Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nieść ciężar choroby

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Klu­czem do odczy­ta­nia ludz­kich cier­pień jest krzyż Chry­stu­sa. Od śmier­ci Jezu­sa ist­nie­je moż­li­wość nada­nia sen­su każ­de­mu cier­pie­niu, dzię­ki cze­mu jest ono bar­dzo cen­ne. Krzyż jaśnie­je jako naj­peł­niej­sze obja­wie­nie miło­ści Boga do nas. Kto potra­fi przy­jąć go we wła­snym życiu, doświad­cza, że cier­pie­nie roz­ja­śnio­ne świa­tłem wia­ry sta­je się źró­dłem nadziei i zba­wie­nia. Obja­wie­nie Mat­ki Bożej w Lour­des i cudow­ne uzdro­wie­nia mają tam miej­sce od ponad pół­to­ra wie­ku. Cho­rzy wra­ca­ją z Lour­des uzdro­wie­ni na cie­le, ale przede wszyst­kim olbrzy­mia rze­sza piel­grzy­mów i cho­rych wra­ca do swo­ich domów uzdro­wio­na na duszy, umoc­nio­na wewnętrz­nie, goto­wa nieść cię­żar cho­ro­by czy kalec­twa. I to jest wiel­ki praw­dzi­wy cud. Na ten cud liczy­my tak­że my – zebra­ni na Eucha­ry­stii. Dro­dzy cho­rzy! Módl­cie się za papie­ża Fran­cisz­ka i cały Kościół – zwłasz­cza za Kościół w Pol­sce, któ­ry czę­sto jest nie­słusz­nie kry­ty­ko­wa­ny. Może­cie wypro­sić łaskę nawró­ce­nia dla tych, któ­rzy nie widzą dobra, nie widzą Chry­stu­sa obec­ne­go w Koście­le.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach z oka­zji XXII Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go, 11 II 2014 r.