Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Solidarność z narodem ukraińskim

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Wyda­rze­nia ostat­nich tygo­dni w Kijo­wie i w wie­lu mia­stach na Ukra­inie wstrzą­snę­ły opi­nią publicz­ną w naszej Ojczyź­nie i na całym świe­cie. Fala prze­mo­cy na Maj­da­nie Kijow­skim spo­wo­do­wa­ła odruch soli­dar­no­ści z naro­dem ukra­iń­skim i spon­ta­nicz­ne wezwa­nie do modli­twy. Soli­dar­ność jest odru­chem ser­ca z każ­dym czło­wie­kiem, któ­ry cier­pi z powo­du nie­spra­wie­dli­wo­ści i gwał­tu. W naszych ser­cach, prze­peł­nio­nych bólem i współ­cier­pie­niem z tymi, któ­rzy stra­ci­li swo­ich naj­bliż­szych, rodzi się modli­twa do Boga o pokój i zgo­dę bra­ter­ską. Odwo­łu­je­my się do war­to­ści chrze­ści­jań­skich, któ­re od stu­le­ci są obec­ne na zie­mi kijow­skiej, będą­cej „koleb­ką chrze­ści­jań­stwa w Euro­pie Wschod­niej”. Ukra­ina ponad tysiąc lat temu sta­ła się miej­scem, gdzie zosta­ła zaszcze­pio­na wia­ra chrze­ści­jań­ska. Od wie­ków w Kijo­wie roz­brzmie­wa­ją sło­wa Chry­stu­sa, wyra­ża­ne przez modli­twę litur­gii wschod­niej, któ­re zachę­ca­ją do miło­ści i prze­ba­cze­nia. Wszy­scy wie­rzą­cy w Boga jeste­śmy wezwa­ni przez nasze­go Mistrza do odrzu­ce­nia wszel­kiej for­my prze­mo­cy i kul­ty­wo­wa­nia miło­ści wza­jem­nej.

Frag­ment sło­wa Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go na wpro­wa­dze­nie do
Mszy św. o pokój na Ukra­inie, Bazy­li­ka Mariac­ka, 23 II 2014 r.