Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (14)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Idź precz sza­ta­nie… Panu, Bogu swe­mu, będziesz odda­wał pokłon i Jemu same­mu słu­żyć będziesz” (Mt 4,10). Pan Jezus pościł na pusty­ni przez czter­dzie­ści dni i był kuszo­ny przez dia­bła. Kusi­cie­lo­wi odpo­wie­dział: „Idź precz sza­ta­nie”. Przy­cho­dzi­my na świat ze skłon­no­ścia­mi do grze­chu. Skut­kiem grze­chu pier­wo­rod­ne­go jest pożą­dli­wość cia­ła, oczu i pycha żywo­ta. Wokół nas widzi­my dobro, któ­re czy­nią nasi bliź­ni. Jest to dla nas umoc­nie­nie w czy­nie­niu dobra, jest to rachu­nek sumie­nia i wezwa­nie do wal­ki z grze­chem. Sza­tan wyko­rzy­stu­je nasze sła­bo­ści, oko­licz­no­ści i warun­ki, w jakich żyje­my, a nade wszyst­ko innych ludzi, aby nas zwo­dzić i pro­wa­dzić do grze­chu. W każ­dej dzie­dzi­nie, ale w szcze­gól­no­ści w spra­wach mał­żeń­stwa i rodzi­ny, waż­na jest atmos­fe­ra w spo­łe­czeń­stwie. Nie­bez­piecz­ny dla ludz­kich sumień i dla decy­zji oraz czy­nów jest zanik pozna­nia grze­chu. Obec­nie wspól­ne życie bez ślu­bu uwa­ża­ne jest za coś nor­mal­ne­go. Wie­lu uwa­ża, że mło­dzi win­ni się poznać wszech­stron­nie przed ślu­bem, a to może się stać tyl­ko wte­dy, gdy będą przez jakiś czas, przez kil­ka lat, miesz­kać i żyć razem. Po takiej pró­bie – twier­dzą nie­któ­rzy – mło­dzi mogą bar­dziej odpo­wie­dzial­nie pod­jąć decy­zję. Życie nie potwier­dza słusz­no­ści tej prak­ty­ki. Roz­my­cie sumień doty­czy zdra­dy, życia bez ślu­bu kościel­ne­go, gdy wia­do­mo, że nie mogą zawrzeć Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa, doty­czy anty­kon­cep­cji, in vitro. „Mnie sumie­nie nicze­go nie wyrzu­ca, to moja pry­wat­na spra­wa” – sły­szy­my. Wiel­ki Post pro­wa­dzi nas pod Krzyż, na któ­rym umarł za nasze grze­chy Pan nasz, Jezus Chry­stus. Pomo­cą w kształ­to­wa­niu sumie­nia będzie Dro­ga Krzy­żo­wa, reko­lek­cje wiel­ko­post­ne, świa­do­my post, nie tyl­ko w piąt­ki i nie tyl­ko w odnie­sie­niu do jedze­nia. „Przez posłu­szeń­stwo Jed­ne­go wszy­scy sta­ną się spra­wie­dli­wy­mi” (Rz 5,19). „Cały sens życia rodzin­ne­go zmie­rza do tego, żeby mał­żon­ko­wie… skłon­ni byli męż­nie współ­dzia­łać z miło­ścią Stwór­cy i Zba­wi­cie­la, któ­ry przez nich wciąż powięk­sza i wzbo­ga­ca swo­ją rodzi­nę” (Fami­lia­ris con­sor­tio, 28).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Jak wpro­wa­dzać w codzien­ność Wiel­kie­go Postu sło­wa Pana Jezu­sa: „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek, lecz każ­dym sło­wem, któ­re pocho­dzi z ust Bożych” (Mt 4,4)?