Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słyszeć głos czasów

Przy­cho­dzi­my tu dziś nie żeby pouczać, ale żeby słu­chać, i z tym więk­szym zdzi­wie­niem stwier­dza­my, że Ojciec Świę­ty robi wszyst­ko, aby razem z nami dosły­szeć głos cza­sów i głos Ducha Świę­te­go, co nie jest zawsze łatwe, ale zawsze fascy­nu­ją­ce i pięk­ne. Kościół, któ­ry jest dzi­siaj w Pol­sce, nie­wie­le się róż­ni od Kościo­ła „wczo­raj”. (…) Nie uda­ło się wsz­cze­pić nie­na­wi­ści do Kościo­ła kato­lic­kie­go żad­nym refor­ma­to­rom, sza­fu­ją­cym obiet­ni­ca­mi wie­ku XVI czy prze­mo­cą w następ­nych wie­kach. Tak­że nazizm i komu­nizm, ze swo­ją ide­olo­gią agre­syw­ne­go ate­izmu, mimo że w wie­lu punk­tach, np. w sfe­rze ety­ki, bole­śnie nas pora­nił, to jed­nak nie zdo­łał w nas zachwiać przy­wią­za­nia do Ewan­ge­lii i Kościo­ła. Dla nas każ­dy papież jest nie tyl­ko następ­cą św. Pio­tra w per­spek­ty­wie histo­rycz­nej, ale i zastęp­cą Chry­stu­sa w per­spek­ty­wie wia­ry. Ura­do­wa­li­śmy się wybo­rem Jana Paw­ła II i dzię­ku­je­my za decy­zję o jego kano­ni­za­cji i kano­ni­za­cji Jana XXIII, ale dla nas Jan Paweł II nigdy nie umarł, bo żył w Bene­dyk­cie XVI i żyje w papie­żu Fran­cisz­ku, i żył będzie w następ­cach Waszej Świą­to­bli­wo­ści.

Frag­ment prze­mó­wie­nia wygło­szo­ne­go wobec Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka pod­czas wizy­ty „Ad limi­na Apo­sto­lo­rum” Bisku­pów pol­skich, Waty­kan, 7 II 2014 r.