Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bóg jest fundamentem

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Roz­po­czę­li­śmy kolej­ny Wiel­ki Post w naszym życiu. Jest to szcze­gól­ny czas przy­go­to­wa­nia do prze­ży­cia cen­tral­nej praw­dy naszej wia­ry, a jest nią odku­pień­cza męka, śmierć i zmar­twych­wsta­nie Syna Boże­go, Jezu­sa Chry­stu­sa. Dopie­ro w świe­tle tej praw­dy rozu­mie­my do koń­ca, kim jeste­śmy, w ręku Kogo jeste­śmy i jaki cze­ka nas los. Jeste­śmy dzieć­mi Boga, Stwo­rzy­cie­la nie­ba i zie­mi. Jeste­śmy w Jego ręku, bo od Nie­go wyszli­śmy i do Nie­go zmie­rza­my. Naszym osta­tecz­nym losem jest życie na wie­ki w Bogu, w Jego kró­le­stwie miło­ści. W cza­sie Wiel­kie­go Postu, Ewan­ge­lia i Kościół pro­po­nu­ją nam spraw­dzo­ną dro­gę wewnętrz­nej odno­wy. W pierw­szym rzę­dzie cho­dzi o modli­twę – o to, byśmy w naszych codzien­nych spra­wach, tro­skach i nadzie­jach prze­wi­dzie­li prze­strzeń dla Boga. Nikt z nas nie jest samo­wy­star­czal­ny, a modli­twa jest pokor­nym otwar­ciem się na obec­ne­go w nas i pośród nas Pana. On jest fun­da­men­tem wszyst­kie­go. Tyl­ko na Nim może­my sen­sow­nie budo­wać. W takim pro­jek­cie życia poma­ga tak­że post, czy­li mądre pano­wa­nie nad naszy­mi ziem­ski­mi pra­gnie­nia­mi i potrze­ba­mi, bo „nie samym chle­bem żyje czło­wiek”.

Frag­ment Sło­wa paster­skie­go na Wiel­ki Post 2014 roku