Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rodzina – tematem spotkania biskupów

Rodzi­na będzie głów­nym tema­tem spo­tka­nia kar­dy­na­łów i prze­wod­ni­czą­cych epi­sko­pa­tów Euro­py Środ­ko­wo– -Wschod­niej w dniach 6–7 mar­ca w War­sza­wie. Tema­ta­mi obrad będą: wyzwa­nia dusz­pa­ster­skie Kościo­ła wobec rodzi­ny 22 lata po upad­ku komu­ni­zmu, miej­sce Kościo­ła w spo­łe­czeń­stwach Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej oraz ducho­wień­stwo i para­fia jako wspól­no­ta ewan­ge­li­za­cyj­na w służ­bie rodzi­ny. Spró­bu­je­my odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nia: jakie mamy wspól­ne wyzwa­nia dusz­pa­ster­skie, jak wyglą­da nasza kon­fron­ta­cja z rze­czy­wi­sto­ścią i napo­rem zse­ku­la­ry­zo­wa­nych ten­den­cji zachod­nich. Przede wszyst­kim poru­szy­my tema­ty­kę rodzi­ny. Od lat prze­ży­wa­my kry­zys rodzi­ny w Euro­pie, któ­ry doty­ka i nas. Jak Kościo­ły w naszych kra­jach radzą sobie z tym wyzwa­niem, czy wypra­co­wa­ły jakieś meto­dy prze­ciw­dzia­ła­nia temu kry­zy­so­wi. Przede wszyst­kim zmie­ni­ła się men­tal­ność ludzi, umie­ra bez­in­te­re­sow­na miłość do dziec­ka, odwa­ga zaan­ga­żo­wa­nia się na całe życie w zwią­zek mał­żeń­ski, któ­ry powi­nien być opar­ciem dla całej rodzi­ny. Z dru­giej stro­ny mamy przy­kła­dy pozy­tyw­ne osób i grup będą­ce wzo­ra­mi dla rodzin, któ­rzy posta­wi­li na rady­ka­lizm w miło­ści. (…) Powsta­je pyta­nie: dla­cze­go nie chce­my brać z nich przy­kła­du?

Z wypo­wie­dzi dla KAI, 3 III 2014 r.