Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Rdz 12,1–4a; 2 Tm 1,8b–10; Mt 17,1–9

Przemienienie Pańskie

Gio­van­ni Bel­li­ni, Prze­mie­nie­nie, ok. 1487, olej na drew­nie, Neapol, Museum Capo­di­mon­te

Jezus wziął z sobą Pio­tra, Jaku­ba i bra­ta jego Jana i zapro­wa­dził ich na górę wyso­ką osob­no. Tam prze­mie­nił się wobec nich: Twarz Jego zaja­śnia­ła jak słoń­ce, odzie­nie zaś sta­ło się bia­łe jak świa­tło. A oto im się uka­za­li Moj­żesz i Eliasz, któ­rzy roz­ma­wia­li z Nim. Wte­dy Piotr rzekł do Jezu­sa: Panie, dobrze, że tu jeste­śmy; jeśli chcesz, posta­wię tu trzy namio­ty: jeden dla Cie­bie, jeden dla Moj­że­sza i jeden dla Elia­sza. Gdy on jesz­cze mówił, oto obłok świe­tla­ny osło­nił ich, a z obło­ku ode­zwał się głos: To jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w któ­rym mam upodo­ba­nie, Jego słu­chaj­cie. Ucznio­wie, sły­sząc to, upa­dli na twarz i bar­dzo się zlę­kli. A Jezus zbli­żył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstań­cie, nie lękaj­cie się. Gdy pod­nie­śli oczy, niko­go nie widzie­li, tyl­ko same­go Jezu­sa. A gdy scho­dzi­li z góry, Jezus przy­ka­zał im, mówiąc: Nie opo­wia­daj­cie niko­mu o tym widze­niu, aż Syn Czło­wie­czy zmar­twych­wsta­nie.
Roz­wa­ża­nie
Doświad­cze­nie Tabo­ru głę­bo­ko zapi­sa­ło się w ser­cach jego uczest­ni­ków. Wzbu­dzi­ło lęk. Otwar­ło oczy na rze­czy­wi­stość, co do któ­rej mie­li jedy­nie nie­ja­sne prze­czu­cia. W jed­nej chwi­li zoba­czy­li nowy świat, choć nie zmie­ni­li miej­sca, usły­sze­li głos, któ­ry objął ich jak obłok. Wszyst­ko trwa­ło krót­ki czas. Jakie zatem było zna­cze­nie tej ulot­nej chwi­li? Pan poka­zał im coś, co nada­ło sens ich dal­szej dro­dze. Odtąd wie­dzie­li już, dokąd zmie­rza­ją i zro­zu­mie­li, że nie mogą się zatrzy­mać. Jak poka­zu­je histo­ria, nie było to jesz­cze osta­tecz­ne umoc­nie­nie, nie­mniej pozwo­li­ło iść dalej z nowym entu­zja­zmem. To jest wska­zów­ka dla nas, jak kształ­to­wać prze­ży­cie Eucha­ry­stii.