Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jezus dodaje nam sił

Roz­po­czy­na­my Wiel­ki Post, okres litur­gicz­ny, któ­ry ma nas przy­go­to­wać do Wiel­ka­no­cy, ma pomóc pogłę­bić naszą wia­rę przez zro­zu­mie­nie jak wiel­kim złem jest grzech i jak wiel­ka jest war­tość odku­pień­czej śmier­ci Syna Boże­go: Albo­wiem jak przez nie­po­słu­szeń­stwo jed­ne­go czło­wie­ka wszy­scy sta­li się grzesz­ni­ka­mi, tak przez posłu­szeń­stwo Jed­ne­go wszy­scy sta­ną się spra­wie­dli­wy­mi (Rz 5,19). Chry­stus – Nowy Adam – zwy­cię­ża poku­sy sza­ta­na, nie ule­ga grze­cho­wi, a z Nim i nasze zwy­cię­stwa nad sza­ta­nem sta­ją się moż­li­we. Pan Jezus gotów jest uzdro­wić wszyst­kie nasze sła­bo­ści i dodać nam sił do lep­sze­go życia. (…) W tym Wiel­kim Poście, w duchu przy­go­to­wań do kano­ni­za­cji Jana Paw­ła II, zabie­raj­my się do pra­cy i gor­liw­szej modli­twy. Ado­ru­jąc zaś Pana Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie módl­my się za Ojca Świę­te­go, za Kościół i Ojczy­znę, aby mogła stać się miej­scem bra­ter­skiej i sąsiedz­kiej życz­li­wo­ści, miej­scem miło­sier­dzia dla grzesz­ni­ków i świa­tłem praw­dy dla nie­przy­ja­ciół Kościo­ła, aby mogła stać się Kró­le­stwem Chry­stu­sa.

Frag­ment Listu paster­skie­go na Wiel­ki Post 2014 r.