Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie lękajmy się wyzwań

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Kró­lew­ską dro­gą mądre­go życia jest miłość dru­gie­go czło­wie­ka, bo to ona sta­no­wi spraw­dzian auten­tycz­no­ści naszej miło­ści Boga. Ewan­ge­lia i Kościół pro­po­nu­ją jał­muż­nę. (…) Powin­ni­śmy się dzie­lić nie tyl­ko tym, co mamy, ale tak­że tym, kim jeste­śmy. (…) To wszyst­ko, o czym mówię, nie jest tyl­ko teo­rią. W dzie­jach Kościo­ła byli zawsze i są ludzie, któ­rzy poważ­nie trak­to­wa­li Ewan­ge­lię i przy­go­dę pój­ścia za Chry­stu­sem. Takich ludzi nazy­wa­my świę­ty­mi. Do ich gro­na nale­żał nie­wąt­pli­wie Karol Woj­ty­ła (…). Cały Kościół i ponie­kąd cały nasz współ­cze­sny świat został ubo­ga­co­ny jego głę­bo­ką wia­rą, moc­ną nadzie­ją i żar­li­wą miło­ścią. Odszedł do domu Ojca dzie­więć lat temu, ale jego prze­ni­kli­we sło­wo nadal prze­ma­wia do naszych umy­słów. Jego świę­tość nadal prze­ma­wia do naszych serc. Dzię­ki nie­mu jesz­cze bar­dziej jeste­śmy prze­ko­na­ni, że nie powin­ni­śmy się lękać wyzwań, jakie nam sta­wia współ­cze­sny świat. Dzię­ki nie­mu wie­my, że może­my i powin­ni­śmy otwie­rać przed Chry­stu­sem prze­strze­nie nasze­go życia oso­bi­ste­go i spo­łecz­ne­go, bo tyl­ko On ma sło­wa życia wiecz­ne­go, bo tyl­ko na Nim – na Jezu­sie Chry­stu­sie – może­my budo­wać jak na ska­le.
Frag­ment Sło­wa paster­skie­go na Wiel­ki Post 2014 r.