Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

W duchu wdzięczności za Papieża-Polaka

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Jan Paweł II zda­wał sobie spra­wę, „jak bar­dzo jest w rękach Bożych”. Widzie­li­śmy to wszy­scy jak na dło­ni, bo prze­cież – jak mówi Ewan­ge­lia – „nie zapa­la się (…) lam­py i nie umiesz­cza pod kor­cem, ale na świecz­ni­ku, aby świe­ci­ła wszyst­kim, któ­rzy są w domu”, a domem w wypad­ku bło­go­sła­wio­ne­go Papie­ża był cały Kościół i świat. Ja sam mia­łem wiel­ki przy­wi­lej patrzeć na życie Ojca Świę­te­go. Byłem codzien­nym świad­kiem jego służ­by. Widzia­łem, jak się modli i jak jego modli­twa upra­sza łaski dla kon­kret­nych osób i śro­do­wisk. Może­my być prze­ko­na­ni, że jego posłu­ga wsta­wien­ni­czej modli­twy trwa nadal w nie­bie. (…) Od 27 kwiet­nia będzie­my go ofi­cjal­nie nazy­wać świę­tym. Tym samym jesz­cze bar­dziej wpi­sze się w codzien­ne życie wia­ry ludu Boże­go, któ­ry na swych dro­gach szu­ka mądrych prze­wod­ni­ków. W duchu wdzięcz­no­ści Opatrz­no­ści Bożej za dar świę­to­ści tego czło­wie­ka i paste­rza, przy­go­tuj­my się do cze­ka­ją­ce­go nas wyda­rze­nia. (…) Wystar­czy prze­żyć dobrze ten Wiel­ki Post i wyda­rze­nie Wiel­ka­no­cy, bo prze­cież świę­tość czło­wie­ka jest zawsze doj­rza­łym owo­cem pas­chal­ne­go Miste­rium Chry­stu­sa.

Frag­ment Sło­wa paster­skie­go na Wiel­ki Post 2014 r.