Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok Cieszkowskiego

August Ciesz­kow­ski był jed­nym z naj­ge­nial­niej­szych umy­słów XIX w. Podziw i uzna­nie ludzi budzi jego wszech­stron­ne wykształ­ce­nie, roz­le­głość zain­te­re­so­wań nauko­wych, owoc­na dzia­łal­ność spo­łecz­na i orga­ni­za­cyj­na oraz ponad­cza­so­we war­to­ści dzieł, któ­re po sobie pozo­sta­wił. Ciesz­kow­ski był nie tyl­ko genial­nym filo­zo­fem, ale rów­nież prze­wi­du­ją­cym eko­no­mi­stą, wiel­kim patrio­tą, obroń­cą spraw pol­skich w XIX w., spo­łecz­ni­kiem, orga­ni­za­to­rem nowo­cze­snych form życia nauko­we­go, mece­na­sem sztu­ki, kre­ato­rem postę­pu edu­ka­cyj­ne­go na wszyst­kich szcze­blach naucza­nia oraz inspi­ra­to­rem postę­pu rol­ni­cze­go. Był twór­cą filo­zo­fii czy­nu, któ­rej celem jest urze­czy­wist­nie­nie kró­le­stwa Boże­go na zie­mi. Dro­gą do nie­go była sze­ro­ko rozu­mia­na filan­tro­pia, pra­ce na rzecz roz­wo­ju edu­ka­cji i wycho­wa­nia, two­rze­nie sto­wa­rzy­szeń samo­po­mo­co­wych, zakła­dów opie­kuń­czych, ochro­nek wiej­skich oraz uczy­nie­nie z pra­cy spo­so­bu samo­re­ali­za­cji czło­wie­ka. (…) Przy tym wszyst­kim August Ciesz­kow­ski był prze­ciw­ni­kiem zmian spo­łecz­nych na dro­dze rewo­lu­cji, któ­ra, jak twier­dził, zawsze dąży do znisz­cze­nia rze­czy­wi­sto­ści zasta­nej.
 

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas inau­gu­ra­cji Roku Augu­sta
Ciesz­kow­skie­go, Wie­rze­ni­ca, 13 III 2014 r.