Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok Cieszkowskiego

August Cieszkowski był jednym z najgenialniejszych umysłów XIX w. Podziw i uznanie ludzi budzi jego wszechstronne wykształcenie, rozległość zainteresowań naukowych, owocna działalność społeczna i organizacyjna oraz ponadczasowe wartości dzieł, które po sobie pozostawił. Cieszkowski był nie tylko genialnym filozofem, ale również przewidującym ekonomistą, wielkim patriotą, obrońcą spraw polskich w XIX w., społecznikiem, organizatorem nowoczesnych form życia naukowego, mecenasem sztuki, kreatorem postępu edukacyjnego na wszystkich szczeblach nauczania oraz inspiratorem postępu rolniczego. Był twórcą filozofii czynu, której celem jest urzeczywistnienie królestwa Bożego na ziemi. Drogą do niego była szeroko rozumiana filantropia, prace na rzecz rozwoju edukacji i wychowania, tworzenie stowarzyszeń samopomocowych, zakładów opiekuńczych, ochronek wiejskich oraz uczynienie z pracy sposobu samorealizacji człowieka. (…) Przy tym wszystkim August Cieszkowski był przeciwnikiem zmian społecznych na drodze rewolucji, która, jak twierdził, zawsze dąży do zniszczenia rzeczywistości zastanej.
 

Fragment przemówienia podczas inauguracji Roku Augusta
Cieszkowskiego, Wierzenica, 13 III 2014 r.