Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (17)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Św. Jan opisuje w Ewangelii uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia (J 9,1–41). Pan Jezus, po dokonaniu cudu, zapytał człowieka, któremu przywrócił wzrok: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. „A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?”. Jezus odpowiedział: „Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. Uzdrowiony wyznał: „Wierzę, Panie”. Życie każdego człowieka opiera się na duchowym wzroku. Życie małżeńskie i rodzinne potrzebuje światła, które pomaga decydować, wybierać, oceniać konkretne sytuacje, szanse i zagrożenia. Tym światłem i duchowym wzrokiem jest nasze sumienie, roztropność, uczciwość, wierność zobowiązaniom i własnej godności. Ale szczególnym światłem w realizacji każdego powołania jest Chrystus, Jego Ewangelia. Wiara jest duchowym wzrokiem, który pomaga realizować zadania, jakie postawił nam Pan Jezus. Św. Paweł napisał: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości” (Ef 5,8). Ciemnością jest grzech, ciemnością jest odrzucanie Bożych przykazań, odrzucanie zapisów w Ewangelii odnoszących się do małżeństwa i rodziny. Ciemnością jest zdrada małżeńska, rozmywanie związku małżeńskiego, zabijanie nienarodzonych, odrzucenie czystości przedmałżeńskiej… Ciemnością obecnych czasów jest usprawiedliwianie i popieranie związków homoseksualnych, ustanawianie prawa o eutanazji starych i chorych. „Nie miejcie udziału – wzywa św. Paweł – w czynach ciemności” (Ef 5,11). Do dzisiejszych czasów, do współczesnych małżeństw i rodzin, do środków przekazu i tych, którzy ustanawiają prawa, trzeba odnieść słowa Pawłowe: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5,14). „Porządek moralny… przedstawia zamysł Boży… odpowiada najgłębszym potrzebom człowieka stworzonego przez Boga, służy jego pełnemu człowieczeństwu… Człowiek…, powołany do świadomego wypełnienia mądrego i pełnego miłości zamysłu Bożego, jest istotą historyczną, która się formuje dzień po dniu… Małżonkowie… są powołani do ustawicznego postępu” (Familiaris consortio, 34).
Propozycja refleksji
Co znaczy w moim życiu, w naszej rodzinie, Pawłowe: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych”?