Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Podpora rodzin i Wzór pracujących

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Świę­ty Józef zaj­mu­je pocze­sne miej­sce w życiu Kościo­ła z uwa­gi na nie­po­wta­rzal­ną rolę, jaką ode­grał w dzie­jach zba­wie­nia, w reali­za­cji Bożych pla­nów. Zmysł wia­ry zachę­cał zawsze i nadal zachę­ca wier­nych, by szu­kać u nie­go wsta­wien­nic­twa. Dla­te­go w poboż­no­ści chrze­ści­jań­skiej został on obda­rzo­ny wymow­ny­mi tytu­ła­mi. Nazy­wa­my go mię­dzy inny­mi Prze­czy­stym stró­żem Dzie­wi­cy, Żywi­cie­lem Syna Boże­go, Wzo­rem pra­cu­ją­cych, Pod­po­rą rodzin, nadzie­ją cho­rych, Patro­nem umie­ra­ją­cych. (…) Wiel­kim czci­cie­lem św. Józe­fa był bło­go­sła­wio­ny, a wkrót­ce świę­ty papież Jan XXIII, któ­ry imię świę­te­go Józe­fa wpro­wa­dził do rzym­skie­go kano­nu Mszy świę­tej, tuż po Maryi. Podob­ną decy­zję – w odnie­sie­niu do pozo­sta­łych modlitw eucha­ry­stycz­nych – pod­jął w ubie­głym roku papież Fran­ci­szek. Ojciec Świę­ty umie­ścił tak­że w swo­im bisku­pim i papie­skim her­bie owoc nar­du, któ­ry w tra­dy­cji iko­no­gra­ficz­nej kra­jów języ­ka hisz­pań­skie­go jest sym­bo­lem oso­by św. Józe­fa. Wie­my, jak wiel­kie nabo­żeń­stwo do św. Józe­fa miał Karol Woj­ty­ła, mają­cy na dru­gie imię Józef. Jan Paweł II poświę­cił św. Józe­fo­wi spe­cjal­ną adhor­ta­cję apo­stol­ską Redemp­to­ris Custos.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w uro­czy­stość
św. Józe­fa, Patro­na Kra­ko­wa, Bazy­li­ka Mariac­ka, 19 III 2014