Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

 Bądź­cie bli­sko dzie­ci

Oto poznań­ska wspól­no­ta kar­me­li­tów bosych, a wraz z nimi cała Archi­die­ce­zja Poznań­ska, poczu­wa­jąc się do wdzięcz­no­ści za tro­skli­wą opie­kę św. Józe­fa przez bli­sko 400 lat w tym świę­tym miej­scu, pra­gnie oddać mu cześć, ozda­bia­jąc jego wize­ru­nek koro­ną chwa­ły. (…) Zada­nie wycho­wa­nia powie­rzo­ne Józe­fo­wi wyma­ga­ło od nie­go naj­wyż­szej dosko­na­ło­ści moral­nej, któ­ra znaj­du­je wytłu­ma­cze­nie w jego nie­zgłę­bio­nym życiu wewnętrz­nym. Misja Józe­fa uczy nas, że ojciec to ten, kto nie opusz­cza mat­ki swo­ich dzie­ci, kto nie opusz­cza swo­ich dzie­ci, kto trosz­czy się o dom bez lęku, kto nie boi się tru­dów i odpo­wie­dzial­no­ści, kto męż­nie zno­si krzy­że. Pro­szę ojców, by byli bli­sko dzie­ci. One was potrze­bu­ją, potrze­bu­ją waszej obec­no­ści, bli­sko­ści i miło­ści. Bądź­cie opie­ku­na­mi ich roz­wo­ju w mądro­ści i łasce, opie­ku­na­mi ich dro­gi życio­wej. Bycie ojcem to coś wię­cej niż zapew­nie­nie utrzy­ma­nia i dachu nad gło­wą. Bycie ojcem to nade wszyst­ko opie­ka psy­chicz­na, moral­na i reli­gij­na. Wycho­wa­nie nie pole­ga na narzu­ca­niu się dziec­ku i wyrę­cza­niu go w roz­wo­ju wła­snej oso­bo­wo­ści, ale na stwo­rze­niu ram i śro­do­wi­ska dla roz­wo­ju.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji koro­na­cji cudow­ne­go wize­run­ku św. Józe­fa, kościół oo. Kar­me­li­tów Bosych w Pozna­niu, 23 III 2014