Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Rozmowa z Bogiem


Jakub, Moj­żesz i Gede­on to biblij­ne posta­ci, któ­re są sym­bo­la­mi ado­ra­cji poj­mo­wa­nej jako wal­ka, przy­ja­ciel­ska roz­mo­wa i wezwa­nie do misji. Zma­ga­nie Jaku­ba z anio­łem nad poto­kiem Jab­bok, przed­sta­wia ado­ra­cję jako wal­kę ducho­wą, w wyni­ku któ­rej doko­na­ła się prze­mia­na Jaku­ba z oszu­sta w Boże­go wojow­ni­ka, czy­li Izra­ela. Ado­ra­cja to jest miej­sce, w któ­rym czło­wiek przy­zna­je się do swo­je­go nie­go­dzi­we­go życia z prze­szło­ści, sta­wia to wszyst­ko Bogu przed oczy i otrzy­mu­je nowe życie. Moj­żesz roz­ma­wiał z Bogiem twa­rzą w twarz, co zna­czy, że pozo­sta­wał w Bożej obec­no­ści. Kon­takt Moj­że­sza z Bogiem był bar­dzo bli­ski, wręcz przy­ja­ciel­ski. Roz­ma­wiał z Nim szcze­rze, otwar­cie i bez tajem­nic. Rów­nież ado­ra­cja jest szcze­rą roz­mo­wą, w któ­rej czło­wiek nie ma tajem­nic przed Bogiem. (…) Do Gede­ona przy­był anioł Boży, dając mu misję. Wów­czas Gede­on stał się ener­gicz­nym wodzem, jed­nym z bar­dziej zna­nych sędziów Izra­ela i zwy­cięz­cą Madia­ni­tów. Auten­tycz­ną ado­ra­cję pozna­je­my nie po tym, że godzi­na­mi tkwi­my przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem, tyl­ko po tym, że wyni­ka z niej misja.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji usta­no­wie­nia 23. kapli­cy Wie­czy­stej Ado­ra­cji w Archi­die­ce­zji Poznań­skiej, w koście­le para­fial­nym pw. św. Józe­fa Opie­ku­na Kościo­ła Świę­te­go w Wolsz­ty­nie, 29 III 2014