Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Iskra Miłosierdzia

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Dro­gie sio­stry, dro­dzy bra­cia (…) „Trze­ba iskrę Bożej łaski roz­nie­cać. Trze­ba prze­ka­zy­wać świa­tu ogień miło­sier­dzia”. Nawią­zu­je­my do tych słów dzi­siaj, a więc w dniu, w któ­rym pło­mień nazwa­ny Kano­ni­za­cyj­ną Iskrą Miło­sier­dzia roz­pocz­nie roz­prze­strze­niać się po całej naszej pol­skiej zie­mi, by dotrzeć do naszych die­ce­zji, wspól­not para­fial­nych i rodzin. Ten pło­mień dotrze rów­nież do Wiecz­ne­go Mia­sta i znaj­dzie się przy ołta­rzu pod­czas Mszy świę­tej kano­ni­za­cyj­nej Jana XXIII i Jana Paw­ła II. (…) Jan Paweł II nosił w sobie świa­tło, bo żył w głę­bo­kiej przy­jaź­ni z Chry­stu­sem, „świa­tło­ścią świa­ta”. Karol Woj­ty­ła od wcze­snej mło­do­ści poszedł za Mistrzem, utoż­sa­mił się z Nim i z Jego Ewan­ge­lią. Otwo­rzył się na przy­ję­cie Boże­go świa­tła, przy­jął je, dla­te­go pro­mie­nio­wał nim. W tym tkwił sekret jego fascy­nu­ją­cej oso­bo­wo­ści, jego nie­zmor­do­wa­nej służ­by Bogu i Kościo­ło­wi, czło­wie­ko­wi i świa­tu. On nie żył dla sie­bie. On był czło­wie­kiem dla innych. Jan Paweł II nosił w sobie Bożą iskrę, i dla­te­go innych inspi­ro­wał, zapa­lał, pory­wał, mobi­li­zo­wał, anga­żo­wał.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. Kano­ni­za­cyj­na Iskra Miło­sier­dzia, Kra­ków-Łagiew­ni­ki, 30 III 2014