Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dzień Młodzieży

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

W tym roku prze­ży­wa­nie Nie­dzie­li Pal­mo­wej będzie mia­ło dla Kościo­ła w Pol­sce szcze­gól­nie wymow­ny i histo­rycz­ny cha­rak­ter. Pod­czas Mszy św., któ­rej na pla­cu św. Pio­tra w Rzy­mie prze­wod­ni­czyć będzie papież Fran­ci­szek, Krzyż Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, wraz z towa­rzy­szą­cą mu Iko­ną Mat­ki Bożej Salus Popu­li Roma­ni, zosta­nie prze­ka­za­ny przez mło­dzież z Bra­zy­lii, przed­sta­wi­cie­lom Kościo­ła Kra­kow­skie­go i mło­dzie­ży z całej Pol­ski. Jako pierw­sza, Krzyż przej­mie Die­ce­zja Poznań­ska, następ­nie tra­sa piel­grzy­mo­wa­nia sym­bo­li Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży pro­wa­dzić będzie przez kolej­ne die­ce­zje pol­skie, potem kra­je Euro­py Wschod­niej. (…) W Nie­dzie­lę Pal­mo­wą, w łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i mło­dzie­żą z całe­go świa­ta przy­by­łą do Rzy­mu, w Sank­tu­arium bł. Jan Paw­ła II w Łagiew­ni­kach, na obcho­dach XXIX Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży zgro­ma­dzą się lide­rzy ŚDM, tj. przed­sta­wi­cie­le każ­dej para­fii Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. (…) Niech prze­ży­cie Wiel­kie­go Postu zaowo­cu­je darem odno­wy obli­cza naszej zie­mi przez łaskę kano­ni­za­cji bł. Jana Paw­ła II i Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Wszyst­kich Was, każ­dą wspól­no­tę para­fial­ną Kra­kow­skie­go Kościo­ła, zawie­rzam Maryi, Mat­ce Miło­sier­dzia i udzie­lam paster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa na dro­gę wytrwa­łe­go dąże­nia do świę­to­ści.

Frag­ment Komu­ni­ka­tu Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go na 5. Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, 6 IV 2014 r.