Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (20)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Wie­lu księ­ży mówi ze smut­kiem, że w Wiel­ką Sobo­tę przy­cho­dzi do poświę­ce­nia pokar­mów wie­le dzie­ci z rodzi­ca­mi, ale znacz­na ich część nie uczest­ni­czy w Rezu­rek­cji. Prze­ży­wa­nie Męki, Śmier­ci i Zmar­twych­wsta­nia Pana Jezu­sa spro­wa­dza się do poświę­ce­nia wiel­ka­noc­ne­go jajecz­ka, kur­cząt­ka i zającz­ka. Co zna­czy, że Chry­stus, Syn Boży umarł dla nasze­go zba­wie­nia? Jaki sens ma uca­ło­wa­nie Krzy­ża w Wiel­ki Pią­tek, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, czu­wa­nie przy Gro­bie Pań­skim? Jakie prze­ży­cie w cza­sie pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej towa­rzy­szy mał­żon­kom i dzie­ciom? Umarł i zmar­twych­wstał? W każ­dą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my Wiel­ka­noc: Zmar­twych­wsta­nie Pana Jezu­sa, a tak­że – Zesła­nie Ducha Świę­te­go. Wiel­ka Nie­dzie­la jest rachun­kiem sumie­nia dla każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na i każ­dej rodzi­ny, w jaki spo­sób prze­ży­wa­ją każ­dą nie­dzie­lę. Czy to jest dzień świę­ty, dzień Eucha­ry­stii, dzień odpo­czyn­ku, dzień roz­mów, spo­tkań rodzin­nych, przy­ja­ciel­skich? „Nie ma Go tutaj; zmar­twych­wstał” – powie­dzie­li dwaj męż­czyź­ni w lśnią­cych sza­tach kobie­tom, któ­re przy­szły do gro­bu (Łk 24,6). Piotr i Jan przy­szli do gro­bu. Apo­stoł Jan po latach napi­sał, co wte­dy prze­żył: „Ujrzał i uwie­rzył” (J 20,8). Zmar­twych­wsta­nie jest nadzie­ją, gdy cho­ru­je­my, cier­pi­my i umie­ra­my, gdy odcho­dzą od nas na zawsze ci, któ­rych kocha­my. Śmierć i zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa jest nadzie­ją na prze­ba­cze­nie grze­chów, rato­wa­nie miło­ści, odno­wie­nie mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Świa­tło pas­cha­łu gło­si nowe życie i odro­dzo­ną miłość w rodzi­nie. Św. Paweł wzy­wa: „szu­kaj­cie tego, co w górze, gdzie prze­by­wa Chry­stus zasia­da­jąc po pra­wi­cy Boga” (Kol 3,1). Krzyż, zmar­twych­wsta­nie Pana Jezu­sa, kano­ni­za­cja bł. Jana Paw­ła II – dro­ga szu­ka­nia tego, co w górze. „Rodzi­na ochrzczo­nych, zgro­ma­dzo­na razem przez Sło­wo i Sakra­ment jako Kościół domo­wy, sta­je się tak jak wiel­ki Kościół, nauczy­cie­lem i mat­ką” (Jan Paweł II, Fami­lia­ris con­sor­tio, 38).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Co zna­czy w moim życiu, w mojej rodzi­nie „szu­kać tego, co w górze”? W jaki spo­sób szu­kać, razem z dzieć­mi, tego, co w górze, szcze­gól­nie w nie­dzie­lę?