Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO: Dz 10,34a.37–43; Kol 3,1–4; J 20,1–9
Pierw­sze­go dnia po sza­ba­cie, wcze­snym ran­kiem, gdy jesz­cze było ciem­no, Maria Mag­da­le­na uda­ła się do gro­bu i zoba­czy­ła kamień odsu­nię­ty od gro­bu. Pobie­gła więc i przy­by­ła do Szy­mo­na Pio­tra i do dru­gie­go ucznia, któ­re­go Jezus miło­wał, i rze­kła do nich: Zabra­no Pana z gro­bu i nie wie­my, gdzie Go poło­żo­no. Wyszedł więc Piotr i ów dru­gi uczeń i szli do gro­bu. Bie­gli oni oby­dwaj razem, lecz ów dru­gi uczeń wyprze­dził Pio­tra i przy­był pierw­szy do gro­bu. A kie­dy się nachy­lił, zoba­czył leżą­ce płót­na, jed­nak­że nie wszedł do środ­ka. Nad­szedł potem tak­że Szy­mon Piotr, idą­cy za nim. Wszedł on do wnę­trza gro­bu i ujrzał leżą­ce płót­na oraz chu­s­tę, któ­ra była na Jego gło­wie, leżą­cą nie razem z płót­na­mi, ale oddziel­nie zwi­nię­tą na jed­nym miej­scu. Wte­dy wszedł do wnę­trza tak­że i ów dru­gi uczeń, któ­ry przy­był pierw­szy do gro­bu. Ujrzał i uwie­rzył. Dotąd bowiem nie rozu­mie­li jesz­cze Pisma, któ­re mówi, że On ma powstać z mar­twych.
Roz­wa­ża­nie
Piotr i Jan są przy gro­bie Zmar­twych­wsta­łe­go. Sły­sze­li od kobiet, że nie ma cia­ła Pana. Teraz widzą pusty grób. Piszą­cy po latach Jan wciąż pamię­ta tę chwi­lę, któ­rą scha­rak­te­ry­zo­wał z całą szcze­ro­ścią: „dotąd bowiem nie rozu­mie­li jesz­cze Pisma…”. Jak dłu­go moż­na nie rozu­mieć? Jak dłu­go moż­na nie widzieć oczy­wi­stych fak­tów? Jak dłu­go moż­na opie­rać się łasce Pana? Moż­na dłu­go. Pan jest cier­pli­wy i nie zosta­wi szu­ka­ją­cych Go szcze­rze, choć­by szu­ka­li dłu­go. Pro­blem powsta­je nato­miast wów­czas, gdy ktoś szu­kać prze­sta­je.

rs