Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Papieskie słowo

Świę­tość pole­ga na miło­ści. Opie­ra się na przy­ka­za­niu miło­ści. Mówi Chry­stus: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, tak jak Ja was umi­ło­wa­łem” (J 15,12). I mówi jesz­cze: „Jeśli będzie­cie zacho­wy­wać moje przy­ka­za­nia, będzie­cie trwać w miło­ści mojej, tak jak Ja zacho­wa­łem przy­ka­za­nia Ojca mego i trwam w Jego miło­ści” (J 15,10). Świę­tość jest więc szcze­gól­nym podo­bień­stwem do Chry­stu­sa. Jest podo­bień­stwem przez miłość. Poprzez miłość trwa­my w Chry­stu­sie, tak jak On sam poprzez miłość trwa w Ojcu. Świę­tość jest podo­bień­stwem do Chry­stu­sa, któ­re się­ga tajem­ni­cy Jego jed­no­ści z Ojcem w Duchu Świę­tym: Jego jed­no­ści z Ojcem przez miłość. Miłość jest pierw­szą i odwiecz­ną tre­ścią przy­ka­za­nia, któ­re pocho­dzi od Ojca. Chry­stus mówi, że On sam „zacho­wu­je” to przy­ka­za­nie. On też daje nam to przy­ka­za­nie, w któ­rym zawie­ra się cała istot­na treść nasze­go podo­bień­stwa do Boga w Chry­stu­sie.
(Jan Paweł II w Pol­sce, Kra­ków, 22 czerw­ca 1983, Homi­lia w cza­sie Mszy św. beaty­fi­ka­cyj­nej o. Rafa­ła Kali­now­skie­go i Bra­ta Alber­ta – Ada­ma Chmie­low­skie­go, odpra­wio­nej na Bło­niach)