Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Chrześcijanin od święta

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Jezus jest zawsze z nami. On roz­świe­tla dro­gi nasze­go życia świa­tłem swe­go sło­wa, bo tyl­ko On ma sło­wa życia wiecz­ne­go. On nas kar­mi swo­im Cia­łem i swo­ją Krwią. Jest w zasię­gu ręki, bo pozo­sta­wił nam na zawsze nie­po­ję­ty dar Eucha­ry­stii. Czy ceni­my sobie ten dar? Czy nie­dziel­na Msza świę­ta jest rze­czy­wi­ście w cen­trum każ­de­go nasze­go tygo­dnia? To prze­cież fun­da­ment nasze­go życia chrze­ści­jań­skie­go, nasze­go życia ducho­we­go. Może­my zapy­tać szcze­rze: jeże­li w Kra­ko­wie na Mszach nie­dziel­nych mamy trzy­dzie­ści kil­ka pro­cent wier­nych, to gdzie są pozo­sta­li? Czy chrze­ści­ja­ni­nem moż­na być tyl­ko od świę­ta? (…) Cze­go może­my się uczyć od świę­te­go Jana Paw­ła II? Może­my się uczyć jego wia­ry. On posta­wił Boga w cen­trum swe­go życia, w cen­trum wszyst­kich swo­ich spraw. (…) Taka powin­na być tak­że dro­ga każ­dej i każ­de­go z nas, w tym miej­scu, na tym poste­run­ku, gdzie nas posta­wi­ła Boża Opatrz­ność. Kano­ni­za­cja Jana Paw­ła II będzie mia­ła głę­bo­ki sens, jeże­li my sami sta­nie­my się lep­si, jeże­li będzie mię­dzy nami wię­cej dobro­ci, zro­zu­mie­nia, wza­jem­nej pomo­cy i soli­dar­no­ści. Takie są owo­ce świę­to­ści czło­wie­ka.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w para­fii
Naj­święt­sze­go Sal­wa­to­ra, „Emaus”, 21 IV 2014 r.