Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały!


Potrze­bu­je­my Cie­bie Zmar­twych­wsta­ły Panie w naszych ser­cach! Chroń nas przed mro­kiem nie­wia­ry i chło­dem obo­jęt­no­ści. Wie­my, że naj­więk­szym zagro­że­niem dla chrze­ści­jań­stwa nie jest wca­le woju­ją­cy ate­izm ani wro­go­wie wia­ry, ale ozię­błe ser­ca chrze­ści­jan. Prze­mie­niaj nasze ser­ca, aby­śmy sta­li się odważ­ny­mi świad­ka­mi Twe­go zmar­twych­wsta­nia! Potrze­bu­je­my Cie­bie Zmar­twych­wsta­ły Panie w naszych rodzi­nach! Gdy lawi­no­wo rośnie licz­ba roz­wo­dów, gdy w popu­lar­nych seria­lach pro­mu­je się men­tal­ność roz­wo­do­wą, a cudzo­łó­stwo przed­sta­wia jako wyraz wyzwo­le­nia – chroń miłość i jed­ność mał­żeń­ską. Ucz mał­żon­ków, jak prze­zwy­cię­żać ego­izm i podej­mo­wać trud odpo­wie­dzial­no­ści za dru­gie­go czło­wie­ka. Potrze­bu­je­my Cie­bie Zmar­twych­wsta­ły Panie w naszym podej­ściu do życia! Ucz nas miło­ści do tego naj­cen­niej­sze­go daru. Gdy nasza Ojczy­zna sta­je przed groź­bą demo­gra­ficz­nej kata­stro­fy, otwie­raj ser­ca mło­dych na powo­ła­nie rodzi­ciel­skie. Pomóż im zro­zu­mieć, że życie bez ślu­bu, życie na pró­bę, życie poświę­co­ne zaspo­ka­ja­niu ego­istycz­nych pra­gnień zawsze pro­wa­dzi do roz­cza­ro­wań i dra­ma­tów.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas litur­gii Wigi­lii Pas­chal­nej
w poznań­skiej kate­drze, 19 IV 2014 r.