Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bóg jest Miłością Miłosierną

KS. BP STANISŁAW NAPIERAŁA BISKUP SENIOR DIECEZJI KALISKIEJ

Świę­to Boże­go Miło­sier­dzia poczę­ło się w ser­cu Pana Jezu­sa. To Jezus chciał tego świę­ta. Mówił o nim poprzez sio­strę Fau­sty­nę, swo­ją sekre­tar­kę. Jezus nale­gał, by to świę­to było w Koście­le i pra­gnął, aby wyróż­nia­ło się obda­ro­wa­niem, któ­re wyra­zi­ło się w obiet­ni­cach Pana Jezu­sa, że ci, któ­rzy w świę­cie Miło­sier­dzia przy­stą­pią do źró­dła życia otrzy­ma­ją odpusz­cze­nie wszyst­kich kar i win. W tego­rocz­ne świę­to Miło­sier­dzia Boże­go nastą­pi­ło nie­zwy­kłe obda­ro­wa­nie Kościo­ła świę­ty­mi papie­ża­mi: Janem XXIII i Janem Paw­łem II. Św. Jan XXIII otwo­rzył drzwi Kościo­ła. Ten papież powie­dział świa­tu: „nie bój­cie się Kościo­ła. Kościół jest mat­ką, któ­ra kocha świat, Kościół nie­sie naukę, któ­ra nie jest jego, ale jest nauką od Boga dla wszyst­kich”. Tym gło­sem był Sobór Waty­kań­ski II, któ­ry Jan XXIII ogło­sił. Św. Jan Paweł II otwo­rzył nie­bo i ludziom poka­zał na nowo Boga, któ­ry ich kocha. Jan Paweł II mówił na róż­ne spo­so­by: „nie bój­cie się przyjść do Boga, nie bój­cie się przy­stą­pić do Jezu­sa Chry­stu­sa, jest On wam potrzeb­ny, On was kocha, zwłasz­cza tych, któ­rzy po ludz­ku wca­le na miłość nie zasłu­gu­ją. Taki jest Bóg. Nie bój­cie się, otwórz­cie Mu drzwi waszych serc, otwórz­cie gra­ni­ce waszych państw, sys­te­mów poli­tycz­nych, gospo­dar­czych i kul­tu­ral­nych”.

Jan Paweł II nawo­ły­wał, aby ludzie nie bali się Boga, bo On jest Miło­ścią Miło­sier­ną.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Sumy odpu­sto­wej
w Die­ce­zjal­nym Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go w Kali­szu, 27 IV 2014 r.