Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

W blasku świętości

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Podob­nie jak trzy lata temu pod­czas beaty­fi­ka­cji nasze­go Wiel­kie­go Roda­ka, na tym pla­cu była wczo­raj i dziś obec­na cała Pol­ska z jej Epi­sko­pa­tem, a tak­że roda­cy z całe­go świa­ta. (…) W bla­sku świę­to­ści Jana Paw­ła II radu­je­my się z tego daru. Radu­je­my się, że mamy w nie­bie wiel­kie­go orę­dow­ni­ka naszych spraw, tych rado­snych, bole­snych, smut­nych. Z nadzie­ją zda­je­my sobie spra­wę z tego, że dar sta­je się rów­nież zada­niem. Wszy­scy bowiem powin­ni­śmy dora­stać do ide­ałów zapi­sa­nych w Ewan­ge­lii i ide­ałów reali­zo­wa­nych przez św. Jana Paw­ła II. Jako roda­cy nowe­go świę­te­go, z całe­go ser­ca dzię­ku­je­my Ojcu Świę­te­mu Fran­cisz­ko­wi za wczo­raj­szą kano­ni­za­cję. Dzię­ku­je­my rów­nież papie­żo­wi Bene­dyk­to­wi XVI. On roz­po­czął wkrót­ce po śmier­ci Jana Paw­ła II jego pro­ces kano­ni­za­cyj­ny, beaty­fi­ko­wał go. (…) Mamy wyjąt­ko­wą oka­zję, aby podzię­ko­wać dziś całej Ita­lii za miłość, jaką miesz­kań­cy tego pięk­ne­go kra­ju oka­zy­wa­li zawsze Jano­wi Paw­ło­wi II. Na począt­ku mówi­li: „Papa polac­co” – „Papież Polak” – a potem mówi­li „Nostro Papa” – „Nasz Papież”.

Frag­ment wypo­wie­dzi na począt­ku Mszy św. dzięk­czyn­nej za kano­ni­za­cję Jana Paw­ła II na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 28 IV 2014 r.