Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Siła świętości


Jestem głę­bo­ko poru­szo­ny tym, że czło­wiek, któ­re­go zna­li­śmy, zosta­je kano­ni­zo­wa­ny w cią­gu nasze­go życia. Zazwy­czaj trze­ba cze­kać dłu­gie dzie­siąt­ki lat, cza­sem nawet wie­ki, żeby docze­kać się kano­ni­za­cji, tutaj jed­nak siła pro­mie­nio­wa­nia tej świę­to­ści jest tak sil­na, że dopro­wa­dzi­ła aż do tego momen­tu. Dzi­siej­sza kano­ni­za­cja jest odnie­sie­niem do świę­to­ści Boga, bez któ­rej nie ma ani świę­to­ści Chry­stu­sa, ani świę­tych, ani Jana Paw­ła II czy Jana XXIII. Świę­tość obu papie­ży ema­nu­je na cały Kościół, budu­je go, umac­nia w świę­to­ści i poka­zu­je, że jest służ­ba, dzię­ki któ­rej sam czło­wiek się uświę­ca: papież przez papie­ską służ­bę, mał­żon­ko­wie przez życie rodzin­ne, kapła­ni przez życie dusz­pa­ster­skie – każ­dy ma swo­ją wła­sną dro­gę uświę­ce­nia. Pro­mie­nio­wa­nie i oddzia­ły­wa­nie Jana Paw­ła II nie tyl­ko na Kościół, ale też na sto­ją­cych poza nim, da się wytłu­ma­czyć poprzez moc­ne zako­rze­nie­nie w miło­ści Bożej, któ­ra następ­nie odbi­ja­ła się w jego sto­sun­ku do dru­gie­go czło­wie­ka.

Frag­ment komen­ta­rza dla KAI, 27 IV 2014 r.