Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Niebezpieczne decyzje

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Ze zdu­mie­niem przy­ję­li­śmy wia­do­mość, że naza­jutrz po uro­czy­sto­ściach kano­ni­za­cyj­nych św. Jana Paw­ła II rząd zgo­dził się na roz­po­czę­cie pro­ce­su raty­fi­ka­cji Kon­wen­cji Rady Euro­py o zapo­bie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mo­cy wobec kobiet i prze­mo­cy domo­wej, pomi­mo zde­cy­do­wa­nej dez­apro­ba­ty wie­lu śro­do­wisk wobec nie­któ­rych kon­tro­wer­syj­nych zapi­sów tej Kon­wen­cji i nie kon­sul­to­wa­nia jej ze spo­łe­czeń­stwem. Kon­se­kwen­cją raty­fi­ka­cji będzie dosto­so­wa­nie pra­wa pol­skie­go, edu­ka­cji, życia spo­łecz­ne­go i rodzin­ne­go do zało­żeń ide­olo­gii nie­sza­nu­ją­cej pra­wa natu­ral­ne­go i nie­przy­ja­znej wobec war­to­ści chrze­ści­jań­skich. Jak pod­kre­śli­li już dwa lata temu Bisku­pi pol­scy, „Kon­wen­cja, choć poświę­co­na jest istot­ne­mu pro­ble­mo­wi prze­mo­cy wobec kobiet, zbu­do­wa­na jest na ide­olo­gicz­nych i nie­zgod­nych z praw­dą zało­że­niach, któ­rych w żaden spo­sób nie moż­na zaak­cep­to­wać” (Oświad­cze­nie Pre­zy­dium Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, 9 VII 2012). Ape­lu­je­my do par­la­men­ta­rzy­stów, aby w tej waż­nej spra­wie kie­ro­wa­li się sumie­niem i nie podej­mo­wa­li decy­zji pod­wa­ża­ją­cej pra­wo Boże, wpi­sa­ne w natu­rę czło­wie­ka, i nie­bez­piecz­nej dla przy­szło­ści pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w para­fii Naj­święt­sze­go Sal­wa­to­ra, „Emaus”, 21 IV 2014 r.