Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Konsekwencje laicyzacji


Pró­ba kształ­to­wa­nia spraw ludz­kich z pomi­nię­ciem Boga pro­wa­dzi do cał­ko­wi­te­go zlek­ce­wa­że­nia czło­wie­ka, dla­te­go nawet ten, kto nie umie zna­leźć dro­gi do Boga, winien sta­rać się żyć tak, jak gdy­by Bóg ist­niał (ks. kard. J. Rat­zin­ger). (…) To odci­na­nie się od war­to­ści, któ­re wyra­sta­ją z Ewan­ge­lii, spra­wia, że 2,5 milio­na osób, prze­waż­nie mło­dych, musia­ło wyje­chać za chle­bem, kolej­ne 2 milio­ny jest bez­ro­bot­nych, bli­sko 4 milio­ny nale­ży do skraj­nie ubo­gich. Że nasze spo­łe­czeń­stwo sta­rze­je się i pogłę­bia się jego kasto­wość, postę­pu­je alie­na­cja mło­dych w pra­cy. Że lek­ce­wa­że­ni są robot­ni­cy, któ­rym mie­sią­ca­mi nie pła­ci się za pra­cę, a nie­raz po mie­sią­cu lub dwóch wyrzu­ca się z pra­cy pod sfin­go­wa­nym zarzu­tem. Że nie przyj­mu­je się pod koniec roku cho­rych do szpi­ta­li. Że wię­zie­nia nie mogą pomie­ścić ska­za­nych. Że lek­ce­wa­żo­ne są milio­ny gło­sów oby­wa­te­li w spra­wie wie­ku eme­ry­tal­ne­go i wie­ku szkol­ne­go. (…) Rów­nież dzi­siaj (…) potrzeb­ne jest zespo­le­nie naszych ener­gii w tym celu, aby w Ojczyź­nie sta­ło się bar­dziej dostrze­gal­ne „kró­le­stwo praw­dy i życia, kró­le­stwo świę­to­ści i łaski, kró­le­stwo spra­wie­dli­wo­ści, miło­ści i poko­ju”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na Jasnej Górze pod­czas głów­nych uro­czy­sto­ści Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, 3 V 2014 r.