Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM

NIEDZIELA: Dz 6,1–7; 1 P 2,4–9; J 14,1–12
Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Niech się nie trwo­ży ser­ce wasze. Wie­rzy­cie w Boga? I we Mnie wierz­cie. W domu Ojca mego jest miesz­kań wie­le. Gdy­by tak nie było, to bym wam powie­dział. Idę prze­cież przy­go­to­wać wam miej­sce. A gdy odej­dę i przy­go­tu­ję wam miej­sce, przyj­dę powtór­nie i zabio­rę was do sie­bie, aby­ście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Zna­cie dro­gę, dokąd Ja idę. Ode­zwał się do Nie­go Tomasz: Panie, nie wie­my, dokąd idziesz. Jak więc może­my znać dro­gę? Odpo­wie­dział mu Jezus: Ja jestem dro­gą i praw­dą, i życiem. Nikt nie przy­cho­dzi do Ojca ina­czej jak tyl­ko prze­ze Mnie. Gdy­by­ście Mnie pozna­li, zna­li­by­ście i moje­go Ojca. Ale teraz już Go zna­cie i zoba­czy­li­ście. Rzekł do Nie­go Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystar­czy. Odpo­wie­dział mu Jezus: Fili­pie, tak dłu­go jestem z wami, a jesz­cze Mnie nie pozna­łeś? Kto Mnie zoba­czył, zoba­czył tak­że i Ojca. Dla­cze­go więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wie­rzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, któ­re wam mówię, nie wypo­wia­dam od siebie.Ojciec, któ­ry trwa we Mnie, On sam doko­nu­je tych dzieł. Wierz­cie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeże­li zaś nie, wierz­cie przy­naj­mniej ze wzglę­du na same dzie­ła. Zapraw­dę, zapraw­dę powia­dam wam: Kto we Mnie wie­rzy, będzie tak­że doko­ny­wał tych dzieł, któ­rych Ja doko­nu­ję, owszem i więk­sze od tych uczy­ni, bo Ja idę do Ojca.
Roz­wa­ża­nie
Jezus zapew­nia o swej bli­sko­ści wobec Ojca. Przez lata wspól­ne­go wędro­wa­nia wie­le mówił o Ojcu. Teraz zapo­wia­da swe odej­ście. Nato­miast Filip jak­by nie­do­wie­rzał, chce prze­ko­nać się sam w bez­po­śred­nim spo­tka­niu, jaki jest Ojciec. I to wła­śnie skła­nia Zba­wi­cie­la, by jesz­cze raz uka­zać swą zaży­łość z Ojcem nie­bie­skim. By znów wpro­wa­dzić Fili­pa na dro­gę wia­ry, zaufa­nia, zda­nia się na to, co już Filip pozna­je i doświad­cza. Dro­ga zaufa­nia nie jest łatwa, wyma­ga bowiem nie­ustan­ne­go tru­du poko­ny­wa­nia sze­re­gu zwąt­pień, nie­do­wie­rzań, obaw, któ­re co rusz ata­ku­ją. Ale to wła­śnie ta dro­ga pozwa­la w peł­ni iść za Panem.

rs