Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Felix Cracovia – szczęśliwy Krakowie!

Dziś Kościół kra­kow­ski w jed­no­ści z wszyst­ki­mi naszy­mi roda­ka­mi gro­ma­dzi się na spra­wo­wa­niu uro­czy­sto­ści, aby podzię­ko­wać za dar, jaki otrzy­ma­li­śmy wszy­scy w oso­bie paste­rza naszych cza­sów – a dziś świę­te­go papie­ża Jana Paw­ła II. Z ogrom­nym wzru­sze­niem sta­je­my w miej­scu zwią­za­nym z męczeń­stwem św. bisku­pa Sta­ni­sła­wa, aby modlić się jed­no­cze­śnie do jego kolej­ne­go, świę­te­go następ­cy. Zwra­ca­my się tutaj po raz pierw­szy do nie­go peł­nym i osta­tecz­nym imie­niem: świę­ty Janie Paw­le II – módl się za nami! W świę­to­ści Jana Paw­ła II wyra­ża się cała jego oso­bo­wość prze­peł­nio­na wia­rą, nadzie­ją i miło­ścią. W cza­sie tej Mszy św. dzię­ku­je­my Opatrz­no­ści za 20 lat posłu­gi paster­skiej bisku­pa i kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na naszej zie­mi! (…) Posłu­ga nowe­go świę­te­go nie ogra­ni­cza­ła się jed­nak tyl­ko do Kościo­ła kra­kow­skie­go: Siał sło­wo Boże i docie­rał do wie­lu zakąt­ków naszej Ojczy­zny, a od 1978 r. jego posłu­ga przy­ję­ła uni­wer­sal­ny cha­rak­ter. Od tam­te­go pamięt­ne­go dnia podzie­li­li­śmy się darem jego oso­by z całym świa­tem chrze­ści­jań­skim i wszyst­ki­mi inny­mi!

Frag­ment prze­mó­wie­nia na roz­po­czę­cie Mszy św. dzięk­czyn­nej na Skał­ce pod­czas pro­ce­sji Świę­te­go Sta­ni­sła­wa, Kra­ków 11 V 2014 r.