Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Matka Maryja


Pierw­sza sce­na odsła­nia przed nami Mary­ję, naszą ducho­wą Mat­kę. „Nie­wia­sto, oto syn Twój”. Następ­nie rzekł do ucznia: „Oto Mat­ka two­ja”. Te sło­wa – wypo­wie­dzia­ne na krzy­żu przez umie­ra­ją­ce­go Jezu­sa – mają naj­pierw swój sens histo­rycz­ny. Wyra­ża­ją one naj­pierw zwy­kłą tro­skę, jaką dziec­ko win­no ota­czać swo­ich rodzi­ców. W następ­stwie tych słów – Jan stał się adop­to­wa­nym synem Maryi i zajął miej­sce Jezu­sa, a Ona sta­ła się jego przy­bra­ną Mat­ką. Te same sło­wa dowo­dzą ponad­to, że Mary­ja – poza Jezu­sem – nie mia­ła innych dzie­ci. (…) Ale te same sło­wa – „Nie­wia­sto, oto syn Twój”, „Oto Mat­ka two­ja” – mogą mieć rów­nież swój sens ponad­hi­sto­rycz­ny. Mogą wska­zy­wać na coś wię­cej; nie tyl­ko na Mat­kę Mesja­sza, ale rów­nież na Mat­kę wie­rzą­cych, któ­rych sym­bo­lem jest wła­śnie Jan, „umi­ło­wa­ny uczeń”. Tym razem Mary­ja sta­je się Mat­ką Apo­sto­łów i wszyst­kich wie­rzą­cych. Sta­je się począt­kiem Kościo­ła, nowej rodzi­ny Jezu­sa. Umie­ra­ją­cy Jezus odda­je Mary­ję opie­ce i miło­ści każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na; każ­de­go z nas.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na Jasnej Górze pod­czas głów­nych uro­czy­sto­ści Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, 3 V 2014 r.