Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

BĘDĘ PROSIŁ OJCA, A DA WAM DUCHA PRAWDY

NIEDZIELA: Dz 8,5–8.14–17; 1 P 3,15–18; J 14,15–21
Jezus powie­dział do swo­ich uczniów:
Jeże­li Mnie miłu­je­cie, będzie­cie zacho­wy­wać moje przy­ka­za­nia. Ja zaś będę pro­sił Ojca, a inne­go Pocie­szy­cie­la da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Praw­dy, któ­re­go świat przy­jąć nie może, ponie­waż Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go zna­cie, ponie­waż u was prze­by­wa i w was będzie. Nie zosta­wię was sie­ro­ta­mi: Przyj­dę do was. Jesz­cze chwi­la, a świat nie będzie już Mnie oglą­dał. Ale wy Mnie widzi­cie, ponie­waż Ja żyję i wy żyć będzie­cie. W owym dniu pozna­cie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przy­ka­za­nia moje i zacho­wu­je je, ten Mnie miłu­je. Kto zaś Mnie miłu­je, ten będzie umi­ło­wa­ny przez Ojca mego, a rów­nież Ja będę go miło­wał i obja­wię mu sie­bie.
Roz­wa­ża­nie
Ist­nie­je opo­zy­cja mię­dzy Duchem Praw­dy a świa­tem. Mówi o tym Jezus i to w spo­sób jed­no­znacz­ny. Doświad­cza­nie tej­że opo­zy­cji w for­mie napię­cia, jakie powsta­je mię­dzy uczniem Jezu­sa, któ­ry przy­jął Ducha Boże­go a czło­wie­kiem, któ­ry żyje duchem docze­sno­ści, nie jest zatem sytu­acją nad­zwy­czaj­ną. Raczej brak tego napię­cia winien skła­niać do poważ­ne­go zasta­no­wie­nia. To napię­cie ujaw­nia się rów­nież wewnątrz poszcze­gól­ne­go czło­wie­ka, ucznia Jezu­sa. Roz­wią­za­nie owe­go napię­cia nie doko­nu­je się przez pro­ste kom­pro­mi­sy, wza­jem­ne ustęp­stwa. Jedy­nym roz­wią­za­niem jest eli­mi­no­wa­nie tego, co sprzecz­ne z Duchem Bożym. Wpierw jed­nak trze­ba dobre roze­znać, co jest z Ducha, a co nie jest.

rs