Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

PROŚMY PANA O DAR MĘSTWA

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 14 maja br.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Jest pew­na przy­po­wieść opo­wie­dzia­na przez Jezu­sa. Siew­ca wyszedł siać, jed­nak­że nie każ­de z roz­rzu­ca­nych zia­ren przy­no­si owoc. (…) Zgod­nie z tym, jak sam Pan Jezus wyja­śnia swo­im uczniom sens tej przy­po­wie­ści, ów siew­ca ozna­cza Ojca, któ­ry obfi­cie sie­je ziar­no swe­go Sło­wa. Jed­nak­że ziar­no czę­sto napo­ty­ka na oschłość naszych serc i tak­że wów­czas, gdy jest przy­ję­te gro­zi mu, że pozo­sta­nie bez­owoc­ne. Nato­miast poprzez dar męstwa Duch Świę­ty uwal­nia gle­bę naszych serc od gnu­śno­ści, nie­pew­no­ści i wszel­kich obaw, któ­re mogły­by powstrzy­my­wać Sło­wo Boże, tak, aby mogło ono być wpro­wa­dza­ne w życie w spo­sób auten­tycz­ny i rado­sny. Ten dar męstwa jest praw­dzi­wą pomo­cą: daje nam moc i wyzwa­la nas od wie­lu prze­szkód. Ist­nie­ją chwi­le trud­ne i sytu­acje skraj­ne, w któ­rych dar męstwa prze­ja­wia się w spo­sób nie­zwy­kły, wzor­co­wy. Dzie­je się tak w przy­pad­ku tych, któ­rzy sto­ją w obli­czu doświad­czeń szcze­gól­nie trud­nych i bole­snych, wstrzą­sa­ją­cych ich życiem oraz ich bli­skich. Kościół jaśnie­je świa­dec­twem wie­lu bra­ci i sióstr, któ­rzy nie waha­li się oddać swe­go życia, aby docho­wać wier­no­ści Bogu i Jego Ewan­ge­lii. Tak­że i dziś nie bra­ku­je chrze­ści­jan, któ­rzy w wie­lu czę­ściach świa­ta nadal żyją swo­ją wia­rą i o niej świad­czą, z głę­bo­kim prze­ko­na­niem i poko­jem ducha, i trwa­ją w niej, tak­że wów­czas, gdy wie­dzą, że może to pocią­gać za sobą bar­dzo wyso­ką cenę. Budzi to w nas zawsze głę­bo­kie wzru­sze­nie i nie spo­sób tego wyja­śnić po ludz­ku, a jedy­nie dzia­ła­niem Ducha Świę­te­go, wle­wa­ją­ce­go męstwo i ufność nawet w naj­trud­niej­szych oko­licz­no­ściach nasze­go życia. Wszy­scy zna­my ludzi, któ­rzy prze­ży­li trud­ne sytu­acje, wie­le cier­pień. Pomyśl­my o oso­bach, któ­re zno­szą życie trud­ne, wal­czą by utrzy­mać rodzi­nę, wycho­wać dzie­ci, ale poma­ga im w tym duch męstwa. (…) Ci nasi bra­cia i sio­stry są świę­ty­mi, świę­ty­mi dnia powsze­dnie­go, świę­ty­mi ukry­ty­mi pośród nas. Mają wła­śnie dar męstwa, by roz­wi­jać swój obo­wią­zek osób, ojców i matek, bra­ci i sióstr, oby­wa­te­li. Jest ich bar­dzo wie­lu. Dzię­kuj­my Panu za tych chrze­ści­jan żyją­cych świę­to­ścią ukry­tą, ale jest w nich Duch, któ­ry pro­wa­dzi ich naprzód. War­to pomy­śleć o tych ludziach: jeśli oni to czy­nią, jeśli mogą to czy­nić, to cze­mu nie ja? I war­to pro­sić Pana, aby nas obda­rzył darem męstwa. (…) Dro­dzy przy­ja­cie­le, cza­sa­mi może nam gro­zić poku­sa ogar­nię­cia leni­stwem lub co gor­sza przy­gnę­bie­niem, zwłasz­cza w obli­czu tru­dów i doświad­czeń życia. W tych przy­pad­kach nie trać­my ducha, lecz przy­zy­waj­my Ducha Świę­te­go, aby wraz z darem męstwa zechciał dodać nam otu­chy i prze­ka­zać nasze­mu życiu i pój­ściu za Jezu­sem nową moc i entu­zjazm.