Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego!

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Naucza­nie i wycho­wa­nie nale­ży do misji Kościo­ła od dwu tysię­cy lat. Obok kościo­łów budo­wa­no szko­ły. Przy kate­drach zakła­da­no szko­ły kate­dral­ne. Aż nad­szedł czas uni­wer­sy­te­tów. (…) 650 lat temu król Kazi­mierz Wiel­ki, odpo­wia­da­jąc na nowe potrze­by zjed­no­czo­ne­go pań­stwa, pod­jął sta­ra­nia o powo­ła­nie do życia uni­wer­sy­te­tu w sto­łecz­nym Kra­ko­wie. W 1363 r. król zwró­cił się do papie­ża Urba­na V z supli­ką o zgo­dę na utwo­rze­nie uni­wer­sy­te­tu. Papież zgo­dził się. 12 maja 1364 r. Kazi­mierz Wiel­ki wysta­wił przy­wi­lej fun­da­cyj­ny, w któ­rym czy­ta­my: „Niech­że tam będzie nauk prze­moż­nych per­ła, aby wyda­wa­ła męże doj­rza­ło­ścią rady zna­ko­mi­te, ozdo­bą cnót świet­ne i w róż­nych umie­jęt­no­ściach bie­głe. Nie­chaj otwo­rzy się orzeź­wia­ją­ce źró­dło, a z jego peł­no­ści niech czer­pią wszy­scy nauka­mi napo­ić się pra­gną­cy”. (…) Pole­ca­jąc Bogu fun­da­to­rów Uni­wer­sy­te­tu, kró­la Kazi­mie­rza Wiel­kie­go i Wła­dy­sła­wa Jagieł­łę, któ­rych cia­ła w tej kate­drze spo­czy­wa­ją, wspo­mi­na­jąc barw­ny koro­wód pro­fe­so­rów i stu­den­tów tylu gene­ra­cji, modlę się o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Uni­wer­sy­te­tu w dniu Jubi­le­uszu 650-lecia jego ist­nie­nia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kró­lew­skiej Kate­drze
na Wawe­lu, 10 V 2014 r.