Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pomoc dla rodzin wielodzietnych


Orga­ni­za­cja życia spo­łe­czeń­stwa, roz­wią­za­nia poli­ty­ki spo­łecz­nej i fiskal­nej, róż­ne pro­gra­my spo­łecz­ne reali­zo­wa­ne czy to na szcze­blu pań­stwo­wym czy samo­rzą­do­wym, kon­stru­owa­ne i pro­wa­dzo­ne są tak, jak­by rodzi­ny wycho­wu­ją­ce więk­szą licz­bę dzie­ci w ogó­le nie ist­nia­ły. Rodzi­ny wie­lo­dziet­ne nie tyl­ko nie są przed­mio­tem zain­te­re­so­wa­nia poli­ty­ki spo­łecz­nej pań­stwa, ale czę­sto w struk­tu­rze spo­łecz­nej nie ma dla nich miej­sca, są zagro­żo­ne ubó­stwem w stop­niu wie­lo­krot­nie więk­szym niż np. rodzi­ny ren­ci­stów, eme­ry­tów czy osób samot­nie wycho­wu­ją­cych potom­stwo. Ulgi podat­ko­we na dzie­ci w małym stop­niu popra­wia­ją sytu­ację mate­rial­ną rodzin wie­lo­dziet­nych, gdyż docho­dy takiej rodzi­ny są zbyt niskie, aby ulgę w więk­szej czę­ści wyko­rzy­stać. Tym­cza­sem rodzi­ny wie­lo­dziet­ne mają przede wszyst­kim pra­wo do pomo­cy ze stro­ny spo­łe­czeń­stwa. Koniecz­na sta­je się reali­za­cja postu­la­tów, któ­re pozwo­lą w spo­sób sys­te­mo­wy wyra­zić sza­cu­nek i tro­skę wobec wie­lo­dziet­nej rodzi­ny, a z dru­giej stro­ny uła­twią jej życie. Trze­ba naj­pierw, aby pań­stwo, poprzez mecha­ni­zmy praw­ne i gospo­dar­cze, poma­ga­ło rodzi­nie w przyj­mo­wa­niu i wycho­wa­niu nowych oby­wa­te­li.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. odpra­wia­nej w kate­drze poznań­skiej, w któ­rej uczest­ni­czy­ły rodzi­ny wie­lo­dziet­ne, 18 V 2014 r.